Перейти до основного вмісту
Пукальський Іван Дмитрович
доктор фіз.-мат. наук, професор

scopus

Google Scholar

Researcher ID

ORCID

Пукальський Іван Дмитрович (д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедрою з 2007 р. по 2021 р.). Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць, з них одна монографія, 3 посібники з грифом МОНУ (співавтор Лусте І.П.). Наукові праці присв'ячені побудові класів коректної розв'язності основних крайових задач для параболічних та еліптичних рівнянь з довільними степеневими ососбливостями та виродженнями у коефіцієнтах рівнянь і крайових умов. Отримані результати застосовані до: параболічних багатоточкових крайових задач з виродженням, задач з імпульсними умовами і виродженням для параболічних рівнянь, крайових задач з інтегральними умовами для параболічних рівняь з виродженнями, задач оптимального керування системами, що описуються параболічними крайовими задачами з виродженнями та особливостями. Науково-методичні праці стосуються викладання математичних дисциплін для студентів математичних, фізичних, інженерно-технічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Тематика наукових досліджень:

Ним вперше отримані такі результати:

 1. для параболічних рівнянь другого порядку із степеневими особливостями довільного порядку з часовою змінною у фіксований момент часу та просторовими змінними на деякій множині точок у середині області й нелокальною умовою за часовою змінною встановлено: - умови існування, єдиності та інтегрального зображення розв’язків першої крайової задачі, задачі з косою похідною, односторонньої крайової задачі та нелокальної задачі Коші; - необхідні та достатні умови існування оптимального розв’язку системи, що описуються першою крайовою задачею, або задачею з косою похідною у випадках внутрішнього, крайового чи фінального керування з критеріями якості, заданими сумою поверхневих та об’ємних інтегралів;
 2. для параболічних рівнянь другого порядку, коефіцієнти яких вироджуються довільним степеневим чином за просторовими змінними на межі області та за часовою змінною у фіксований момент часу, встановлено коректну розв’язність першої нелокальної крайової задачі, нелокальної задачі з косою похідною та односторонньої нелокальної крайової задачі;
 3. для еліптичних рівнянь другого порядку з довільними степеневими особливостями за довільними змінними на межі області або на деякій множині всередині області встановлено коректну розв’язність задачі Діріхле, задачі з косою похідною та односторонньої крайової задачі;
 4. доведено коректну розв’язність задачі Коші та крайової задачі для параболічних рівнянь в порядку 2b(b>1) зі степеневими особливостями довільного порядку за часовою змінною у фіксований момент часу та просторовими змінними у фіксованій точці області;
 5. знайдено класи коректної розв’язності загальної параболічної крайової задачі з виродженнями за просторовими змінними на межі області та часовою змінною в коефіцієнтах рівняння та крайових умов;
 6. досліджено задачі оптимального керування системами, що описуються загальними рівномірно параболічними крайовими задачами у випадку внутрішнього та крайового обмеженого керування з інтегральними критеріями якості;
 7. встановлено коректну розв’язність загальної параболічної крайової задачі з нелокальною умовою за часовою змінною та доведено критерій існування оптимального розв’язку системи, що описується відповідною нелокальною крайовою задачею з фінальним обмеженим керуванням та інтегральними критеріями якості;
 8. обгрунтовано умови існування і єдиності розв’язків задачі Коші і крайових задач з імпульстною дією для параболічних рівнянь з виродженнями і особливостями.

Пукальський І.Д. Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями. Монографія. – Чернівці, 2008. – 253 с.

 1. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. Частина І: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 444 с. (з грифом МОНУ) VM_1.pdf
 2. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. Частина ІІ: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 460 с. (з грифом МОНУ)
 3. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. Частина ІІІ: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 416 с. (з грифом МОНУ) VM_3.pdf
 1. Математичне програмування : Навчально-методичний посібник – ч.2. Укл. І.П. Лусте, І.Д. Пукальський. Чернівці : Букрек. 2005. – 96 с.
 2. Дискретна математика: Навчально-методичний посібник / Укл. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці: Книги – ХХІ, – 2006. – 156 с.
 3. Аналітична геометрія. Лінійна алгебра: Навчально-методичний посібник / Укл. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці: Рута. – 2007. – 244 с.
 4. Теорія ймовірності та математична статистика: Навчально-методичний посібник / Укл. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці: Рута, 2007. – 84 с.
 5. Математичний аналіз. Навчально-методичний посібник / Пукальський Іван Дмитрович, Лусте Ірина Петрівна. – Чернівці: Рута, 2008. – 248 с.
 6. Пукальський І.Д. Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями: Монографія. - Чернівці, 2008. - 253с.
 7. Математичне програмування: Навчально-методичний посібник. – Ч.1. / укл. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 96 с.
 8. Математика для економістів. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навчально-методичний посібник / Укл.: Пукальський І.Д., Лусте І.П. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 96 с.
 9. Вища математика. Теорія функцій комплексної змінної : навч.-метод. посібник / укл. : І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 108 с.
 10. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. – Ч.3-а: Навч. посібник. Видання виправлене та доповнене / І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2015. – 460 с.
 11. М.І. Матійчук, І.Д. Пукальський. Кафедра диференціальних рівнянь. 70 років. Історія та сьогодення.-Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016.-96с.
 12. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте Диференціальні рівняння у частинних похідних: теорія, приклади та задачі: навчальний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 304 с.
 13. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. Конспект лекцій та практикум з вищої математики: навчальний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - 480 с. VM.pdf
 14. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. Теорія ймовірностей та математична статистика: теорія та практика: вибрані розділи: навч.-метод. посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - 232 с. TI.pdf
 15. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте Крайові задачі для параболічних рівнянь другого порядку: навч. посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 284 с.
 16. Пукальський І.Д., Лусте І.П., Яшан Б.О. Вища математика для економістів (опорний конспект лекцій та практикум) – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – 420 с.
 17. Лусте І.П., Пукальський І.Д., Яшан Б.О. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Чернівецький національний університет, Чернівці - 2022. - 38 с.
 18. Пукальський І.Д., Лучко В.М., Яшан Б.О. Професійно зорієнтована практика з елементами
  програмування. Чернівецький національний університет,Чернівці - 2023. - 42 с.
 1. Inna M. Isaryuk and Ivan D. Pukal’skii. The boundary-value problems for parabolic equations with a nonlocal condition and degenerations// Journal of Mathematical Sciences. - Vol. 207, №1, May, 2015. - Р. 26-38. (http://link.springer.com/article/10.1007/s10958-015-2352-2)
 2. I.D. Pykal’skyi and I.M. Isaryuk. Nonlocal parabolic boundary-value problems with sinqularities // Journal of Mathematical Sciences. Vol. 208, №3. July, 2015. - Р. 327-343. (http://link.springer.com/article/10.1007/s10958-015-2449-7).
 3. I. M. Isaryuk and I. D. Pukal’skii Boundary-value problem with impulsive conditions and degeneration for parabolic equations // Journal of Mathematical Sciences // Translated from Ukrains`kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 67, №10, pp/ 1348-1357, October, 2015
 4. I. D. Pukal’skii Boundary-value problem for parabolic equations with impulsive conditions and degeneration // Journal of Mathematical Sciences, vol 223. №1 May. 2017. p. 60-71.
 5. I. D. Pukal’s’kyi and B. O. Yashan Nonlocal problem multipoint in time for parabolic equation with degeneration // Journal of Mathematical Sciences, vol 225. №2 October. 2018.
 6. I. M. Isaryuk and I. D. Pukal’skii  Boundary-value problems with impulsive conditions for parabolic equations  with degeneration // Journal of Mathematical Sciences, vol 236. №1 January. 2019. p. 53-70.
 7. I. D. Pukal’skii, B. O. Yashan The Cauchy problem with impulse action and degeneration for parabolic equations, Mat. Stud. 52 (2019), 63–70.
 8. I. D. Pukalskyi, B. O. Yashan Boundary-value problem with impulsive action for a parabolic equation with degeneration // Journal of Mathematical Sciences, vol 71. №5 October . 2019. p. 735–748.
 9. Pukal’skii I.D., Yashan B.O. The Cauchy problem for parabolic equations with degeneration. Advances in Mathematical Physics. 2020. Vol. 2020, Article ID 1245143, 7 pages. DOI: https://doi.org/10.1155/2020/1245143

 10. I. D. Pukal’s’kyi, B. O. Yashan Nonlocal Multipoint (in Time) Problem with Oblique Derivative for a Parabolic Equation with Degeneration. Journal of Mathematical Sciences, 2020, vol 247. Issue 1, P 43-57.

 11. I. D. Pukal’s’kyi, B. O. Yashan One-Sided Boundary-Value Problem with Impulsive Conditions for Parabolic Equations with Degeneration. Journal of Mathematical Sciences, 2021, vol 256, P 398-415 DOI: https://doi.org/10.1007/s10958-021-05434-y
 12. Pukal’skii, I. D., Yashan, B. O. Optimal control in the boundary value problem for elliptic equations with degeneration. Matematychni Studii. 2023. – Vol 59 № 1 – 76-85. DOI: https://doi.org/10.30970/ms.59.1.76-85
 13. I. D. Pukal’s’kyi, B. O. Yashan Multipoint boundary- value problem of optimal control for parabolic equations with degeneration. Journal of Mathematical Sciences, 2023, vol 273(6). P 901-923.
 14. І. D. Pukal’s’kyi, І. М. Isariuk Internal and Startup Controls of the Solutions of Boundary-Value Problem for Parabolic Equations with Degenerations. Journal of Mathematical Sciences, 2023, vol 272. P 14-28.
 15. I. D. Pukal’s’kyi Cauchy Problem for Nonuniformly Parabolic Equations with Power Singularities. Journal of Mathematical Sciences, 2023, vol 277. P 33-46.

1. Pukal’skii I. D., Yashan B. O. Nonlocal multi-point in time Cauchy problem for parabolic equations with degeneration Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2020. Vol. 233, No. VIII(28). P. 41−45.

2. Пукальський І.Д., Лусте І.П., Яшан Б.О., Скрипничук Н. С. Робототехніка як один із напрямків stem-освіти в новій українській школі // Scientific World Journal, Education and pedagogy, Issue No12, Part 1, March 2022. – P. 53-57.

3. Пукальський І.Д., Лусте І.П., Яшан Б.О. Перспективи застосування Bee-Bot в освітньому процесі // Scientific World Journal, Issue No14, Part 1, 2022. – P. 73-77. DOI: https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-14-01-001

 1. Пукальский И.Д. Об оценках решений переболических уравнений второго порядка. Вырождающихся на границе области // Математические заметки, 1977, 22. – Вып. 4 – с. 553-560.
 2. Пукальский И.Д. Задачи Дирихле и Неймана для одного класса вырождающихся параболических уравнений // Мат. Методы и физико-мех.поля, 1978, 2. – Вып. 4. – с. 18-22.
 3. Пукальский И.Д. Матийчук М.И. Задача с косой произвольной для вырождающегося параболического уравнения // Мат. заметки, 1980. – 28. Вып. 4. – С. 533-544.
 4. Пукальский И.Д. Задача с косой производной для вырождающегося параболического уравнения // Укр. матем. журн., 1981. – 33, № 4. – С.459-466.
 5. Пукальский И.Д. Матийчук М.И. О решении параболической граничной задачи с особенностями в коэффициентах краевого оператора // Укр. матем. журн., 1982. – 34. № 5. – С. 637-640.
 6. Пукальский И.Д. О функции Грина нелокальной краевой задачи с вырождениями //Дифф. уравнения. – 1998. – Т. 34. №6. – с. 838-840.
 7. Пукальський І.Д. Нелокальна задача Неймана для параболічних рівнянь з виродженням //Укр.мат.журн. – 1999. – Т.51, №9. – С. 1232-1244.
 8. Пукальський І.Д. Функція Гріна параболічної крайової задачі і задача оптимізації. //Укр. матем. журн. – 2000. – т. 52, №4. – С. 567-571.
 9. Пукальський І.Д. Задача косой производной для неравномерно параболического уравнения. //Дифф. Уравнения. – 2001. – т. 37. №12. – с. 1637-1645.
 10. Пукальський І.Д. Одностороння нелокальна крайова задача для сингулярних параболічних рівнянь //Укр. матем. журн. – 2001. – т. 53, №11. – С. 1521-1531.
 11. Пукальський І.Д. Функція Гріна нелокальної крайової задачі та задача оптимального керування. //Мат. методи та фіз. – мех. поля. – 2001. – т.44, №1. – С. 26-33.
 12. Пукальський І.Д. Задача Діріхле для сингулярних еліптичних рівнянь //Мат. методи і фіз.-мех. поля. -2002.-Т.45.№8.-С.42-48.
 13. Пукальський І.Д. Пукальский И.Д. Нелокальные краевые задачи для неравномерно параболических уравненый //Дифф.ураввнения.-2003.-Т.39.№6.-С777-787.
 14. Пукальський І.Д. Задача Коші для нерівномірно параболічних рівнянь з виродженням //Укр.мат.журн.-2003.-Т55.№11-С.1520-1531.
 15. Пукальський І.Д. Задача Коші для параболічних рівнянь з степеневим виродженням //Мат. методи і фіз.-мех. поля .-2004.-Т.47.№4.-с.144-148.
 16. Пукальський І.Д. Задача з косою похідною для сингулярних еліптичних рівнянь //Мат.методи і фіз.-мех. поля .-2004.-Т.47.№2.-с.116 -123.
 17. Пукальський І.Д. Загальна крайова задача для параболічних рівнянь з виродженням //Мат.методи і фіз.-мех. поля .-2004.-Т.47.№1.-с.17-24
 18. Пукальський І.Д. Одностороння крайова задача для сингулярних еліптичних рівнянь //Нелинейные гранычные задачи.-2004.вип-14.-с.152-160.
 19. Пукальський І.Д. Задача Коші для сингулярних параболічних рівнянь //Мат.методи і фіз.-мех. поля -2005. – Т.48 .№1. – с. 36-47.
 20. Пукальский И.Д. Краевая задача для линейных параболических уравнений с вырождениями // Укр. мат. журнал – 2005. – Т. 57. №3. с. 377-387.
 21. Пукальський І.Д. Задача з косою похідною та задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь з виродженням //Мат.методи і фіз.-мех. поля -2005. – Т.48 .№3. – с. 24-35.
 22. Пукальский И.Д. Краевые задачи для параболических уравнений с вырождениями: //Нелинейные граничные задачи. Вып. 16. – 2006 г. – С. 213-221.
 23. Пукальський І.Д. Нелокальна задача Діріхле для лінійних параболічних рівнянь з виродженнями. //Укр. матем. журн. – 2007. – т. 59, №1 – С. 109 – 121.
 24. Пукальский И.Д. Краевые задачи для параболических уравнений с вырождениями. //Нелинейные граничные задачи. Вып. 17. – 2007 г. – С. 87-100.
 25. Пукальський І.Д. Параболічна крайова задача і задача оптимального керування. //Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – 52, № 4. – C. 34-41.
 26. Пукальський І.Д. Нелокальна параболічна крайо-ва задача з внутрішнім і фінальним керування. //Нелинейные граничные задачи. – Том. 20, 2010. – С.116-128.
 27. Пукальський І.Д. Одностороння крайова задача з інтегральною нелокальною умовою для параболі-них рівнянь з виродженням. //Нелинейные граничне задачи. – Том. 20. 2010. – 15 с.
 28. Пукальський І.Д. Нелокальна крайова задача з виродженням і задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь. //Мат.методи та фізико-мех.поля. – 2011. – 54, №2. – С.23-35.
 29. Пукальський І.Д., Ісарюк І.М. Нелокальна задача з косою похідною для параболічних рівнянь з виродженням. // Нелинейные граничные задачи: Сборник научных трудов ИПММ. – Донецк, 2012. – Вип. 21. – С. 135-148.
 30. Пукальський І.Д., Ісарюк І.М. Нелокальні параболічні крайові задачі з особливостями. //Мат.методи та фізико-мех.поля. – Том.55, №4. 2013. – 12 с.
 31. І.М.Ісарюк, І.Д.Пукальський Про нелокальну параболічну задачу з виродженням. //Укр. мат. журнал. – 2014. – Т.66, №2. – С. 208-215. (Імпакт-фактор: 0,193)
 32. Пукальський І.Д., Ісарюк І.М. Нелокальні параболічні крайові задачі з особливостя-ми. //Мат.методи та фізико-мех. поля. – 2013. – Т.56, №4. – С. 54-66.
 33. И.М.Исарюк, И.Д.Пукальский Краевые задачи для параболических уравнений с нелокальными условиями и вырождениями. /Укр. мат. журнал. – 2014. – Т.11, №4. – С. 480-496. (Імпакт-фактор: 0,193)
 34. І.М. Ісарюк, І. Д. Пукальський Крайова задача з імпульсними умовами і виродженням для параболічних рівнянь // Укр.мат.журн, 2015. - Т. 67, №10. - С. 1399-1408.
 35. І.Д. Пукальський, Б.О. Яшан Нелокальна багатоточкова за часом задача для параболічних рівнянь з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т60, № 2. 2017. ст. 32-40.
 36. І.Д. Пукальський, Б.О. Яшан Нелокальна багатоточкова за часом задача зі скісною похідною для параболічного рівняння з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т60, № 4. 2017. ст. 40-51.
 37. І.Д. Пукальський, Б.О. Яшан Одностороння крайова задача з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т61, № 4. 2018. ст. 35-48.
 38. Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Крайова задача з імпульсною дією для параболічного рівняння з виродженням // Укр. мат. журнал. – 2019. – №5 – С. 645 – 655.
 39. Ісарюк І. М., Пукальський І. Д. Внутрішнє і стартове керування розв’язками крайової задачі для параболічних рівнянь з виродженнями // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т63, №2. 2020. ст. 17-28.
 40. Пукальський І. Д., Яшан Б. О. Багатоточкова крайова задача оптимального керування для параболічних рівнянь з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т63, № 4. 2020. ст. 17-33.
 41. Пукальський І. Д. Задача Коші для нерівномірно параболічних рів­нянь зі степеневими особливостями // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т64, № 2. 2021. ст. 31-41.
 42. Лусте І.П., Пукальський І.Д. Крайова задача для нерівномірно еліптичних рівнянь зі степеневими особливостями // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т64, № 3. 2021. ст. 16-26.
 43. Лусте І.П., Пукальський І.Д. Загальна крайова задача для нерівномірно параболічних рівнянь зі степеневими особливостями // Мат. методи та фіз.-мех. поля – 2022 – 65. №2. с.109-120.
 44. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Оптимальне керування в багатоточковій крайовій задачі для 2в-параболічних рівнянь // Буковинський математичний журнал, 2022, Т10, №1, с.110-119.
 45. Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Багатоточкова за часом задача для 2в-параболічного рівняння з виродженням // Буковинський математичний журнал, 2022, Т10, №2, с.229-240.
 1. Пукальский И.Д. Матийчук М.И. Принцип максимума для решений параболических уравнений второго порядка с разрывными коэффициентами // Изв. вузов. Математика. – 1976. – 12 с. Деп. в ВИНИТИ. № 079 – 79 Д.
 2. Пукальский И.Д. Краевые задачи для некоторых вырождающихся уравнений параболического типа // Мат. физика, 1979. – Вып.25. – с.110-114.
 3. Пукальский И.Д. Односторонняя краевая задача для вырождающегося параболического уравнения // Деп. в ВИНИТИ, 1980, № 3084-80. – 17 с.
 4. Пукальский И.Д. Матийчук М.И. Корректная разрешимость параболической граничной задачи с особенностями в коэффициентах краевого оператора // Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1981. – 28 с. –Деп. в ВИНИТИ, № 890 – 81 Деп.
 5. Пукальский И.Д. Матийчук М.И. О корректной разрешимости задачи Коши для вырождающихся параболических уравнений 2-го порядка // Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1986. – 22 с. – Деп. в Укр. НИИНТИ, № 2068 – Ук86Деп.
 6. Пукальский И.Д. Матийчук М.И. Задача с косой производной и задача оптимального управления для сингулярных параболических уравнений // Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1986. – 27 с. – Деп. в Укр. НИИНТИ, № 1310 – Ук86Деп.
 7. Пукальский И.Д. Краевая задача для параболических уравнений с сингулярными коэффициентами // Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1987. – 17 с. – Деп. в Укр. НИИНТИ, № 2662 – Ук86Деп.
 8. Пукальський І.Д. Одностороння нелокальна крайова задача для параболічних рівнянь з виродженнями // Крайові задачі з різними виродженнями і особливостями: Зб. наук. пр. – Чернівці, 1990. – С. 174-183.
 9. Пукальський І.Д. Задача з виродженням та оцінки функцій Гріна задачі з косою похідною для параболічного рівняння 2-го порядку // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. – 1992. – Вип. 1 – С. 119-129.
 10. Пукальський І.Д. Задача Коші для параболічних рівнянь з сингулярними коефіцієнтами // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. – 1993. – Вип 2. – С. 223-238.
 11. Пукальський І.Д. Оптимальне керування розв’язками загальної крайової задачі для параболічних рівнянь // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. – 1993. – Вип 3. – С. 244-255.
 12. Пукальський І.Д. Нелокальна параболічна задача оптимізації з інтегральним функціоналом якості // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. – 1995. – Вип 10. – С. 144-153.
 13. Пукальський І.Д. Нелокальна задача оптимального керування для параболічних рівнянь // Нелинейные кр. задачи мат. физики и их приложения. НАН Украины. Сб. науч. тр. – Киев: 1995. – С. 221-224.
 14. Пукальський І.Д. Застосування функції Гріна до задачі оптимізації об'ємних та поверхневих інтегралів // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр. – 1996 – Вип 12. – С. 169-174.
 15. Пукальський І.Д. Про деякі керування розв'язками нелокальної крайової задачі з виродженням // Інтегральні перетворення та їх застосування: Зб. наук. пр. – Київ. Ін-т мат. НАН України. 1996. – С. 192-203.
 16. Пукальський І.Д. Багатоточкова задача для параболічного рівняння з виродженням // Інтегральні перетворення та їх застосування: Зб. наук. пр. – Київ. Ін-т мат. НАН України. 1997. – С. 246-255.
 17. Пукальський І.Д. Багатоточкова задача з косою похідною для параболічних рівнянь з виродженням //Крайові задачі для диференціальних рівнянь. Зб.наук.пр. − К.: Ін-т матем. НАН України. – 1998. − Вип.2. − С. 231-240.
 18. Пукальський І.Д. Нелокальна задача Коші для параболічних рівнянь з виродженням //Вісник Національного ун-ту “Львівська політехніка”. Прикладна матем. – 2000. - № 411. – С. 275-280.
 19. Пукальський І.Д. Нелокальна параболічна крайова задача з обмеженим граничним керуванням. //Зб. наук. пр. “Крайові задачі для диференціальних рівнянь”. Чернівці. Прут. – 2001. Вип. 7. – С. 209-216.
 20. Пукальський І.Д. Загальна крайова для сингулярних параболічних рівнянь //Матем.студії.-2003.Т.20,№1.-С.61-74.
 21. Пукальський І.Д. Задача Діріхле та задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь з виродженням //Математичні студії. Т 23., №2, 2005. с 179-190.
 22. Пукальський І.Д. Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями. //Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук. Київ – 2006. 32с.
 23. Пукальський І.Д. Нелокальна задача Діріхле та задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь з виродженням. //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 314 – 315. Математика. – Чернівці: Рута – 2006 р. – С. 150 – 158.
 24. Пукальський І.Д. Нелокальна задача з косою похідною та задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь //Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип.. 349. Математика. – Чернівці: Рута, 2007. – С.25-31. (Співавтор Довжицька І.М.)
 25. Пукальський І.Д. Нелокальна задача з косою похідною для параболічних рівнянь /Пукальський Іван Дмитрович// Математичні студії. Т. 29. №1, 2008. – С. 71-80.
 26. Пукальський І.Д. Нелокальна задача з косою похідною та задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь з виродженням. //Матем. Студії. – Т.34, №1. – 2010. – С. 12-24.
 27. І.М. Ісарюк, І.Д.Пукальський Нелокальна задача з косою похідною і задача оптимізації для параболічних рівнянь //Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: Зб. наук. пр. Вип. 528. Математика. – Чернiвцi: ЧНУ, 2010. – С. 62-69.
 28. Пукальський І.Д. Еліптичні крайові задачі із особливостями /Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: Зб.наук.пр. – Т.2, № 1. – 2012. – С. 90-97.
 29. І.Д. Пукальский Нелокальна параболічна крайова задача та задача оптимального керування для лінійних рівнянь з виродженням. //Прикл. проблеми мех. і мат. – 2012. – Вип. 10. – С. 1-13.
 30. Пукальський І.Д. Крайова задача з нерівностями для еліптичних рівнянь з виродженням // Буковинський математичний журнал. – Т. 1, № 3–4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 8 с.
 31. Пукальський І.Д. Задача з косою похідною для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженням //Карпатські математичні публікації. 2013. – 10 с.
 32. Пукальський І.Д. Задача Коші для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженням. //Буковинський математичний журнал. ̶ Т.3. № 1, 2015. - C. 90-95.
 33. Ісарюк І.М., Пукальський І.Д. Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т59, №4. 2016. ст. 52-67.
 34. Я.Й. Бiгун, М.I. Матiйчук, I.Д. Пукальський, I.М. Черевко Мiжнародна наукова конференцiя ”Диференцiально-функцiональнi рiвняння та їх застосування” // Буковинський математичний журнал. 2016. – Т. 4, № 3–4 – С. 8-12
 35. I. D. Pukal’skii, B. O. Yashan Optimal control in a nonlocal boundary value problem with integral condition for parabolic equations with degeneration // Bukovinian Mathematical Journal. 2019. – Т.7, № 1 – С. 82-98
 36. Пукальський I.Д., Яшан Б.О. Багатоточкова за часом задача для 2b-параболiчного рiвняння з виродженням. Буковинський математичний журнал. 2022 – Т.10, № 2 – С. 229-239 DOI: https://doi.org/10.31861/bmj2022.02.18
 37. Пукальський I.Д., Яшан Б.О. Оптимальне керування в задачi Дiрiхле для елiптичних рiвнянь з
  виродженням. Буковинський математичний журнал. 2023. – Т.11, №1 – С. 115-125. DOI:
  https://doi.org/10.31861/bmj2023.01.10 
 38. Pukalskyy, I. і Luste, I. Задача оптимального керування для 2b-параболiчного рiвняння з інтегральною нелокальною умовою. Буковинський математичний журнал. 2023. – Т.11, №1 – С. 106-115. DOI: https://doi.org/10.31861/bmj2023.01.09    

 1. Пукальський І.Д. Перша крайова задача та задача оптимального керування для лінійних параболіxних рівнянь з особливостями /Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Т.Шевченка (8-10 червня 2011 р.). – К.: 2011. – С. 141.
 2. Пукальський І.Д. Нелокальна крайова задача та задача оптимального керування для лінійних параболічних рівнянь з особливостями. /Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробагатька 19-23 вересня 2011. – Дрогобич, 2011. – С.172.
 3. Пукальський І.Д., Ісарюк І.М. Крайова задача з нелокальною умовою та задача оптимального керування для лінійних рівнянь з виродженнями /Матеріали Всеукраїнської наукової конференції Прикладні задачі математики присвяченої 50-річчю кафедри вищої математики Івано-Франківського національного університету нафти і газу м. Яремче (13-15 жовтня 2011 р.). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 96-97.
 4. Пукальський І.Д. Перша крайова задача для еліптичних рівнянь з виродженнями. /Матеріали 14 міжнародної наукової конференції ім. Кравчука М.П. (19-21 квітня 2012). – Київ «КПІ» Диференціальні та інтегральні рівняння. – С.359.
 5. Пукальський І.Д. Одностороння крайова за-дача для еліптичних рівнянь з виродженням. /Матеріали міжнародної наукової конференції Диференціальні рівняння та їх застосування (27-29 вересня 2012). – Ужгород: 2012. – С. 70.
 6. Пукальський І.Д. Друга крайова задача для еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями /Матеріали всеукраїнської наукової конференції Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці (11-13 червня 2012). – Чернівці: – С. 129.
 7. I.D.Pukalsky Problem with pulse action for parabolic degenerate equations. /International Conference «Nonlinear Partial Differential Equations» (9-14 september 2013). – Donetsk ІPMМ. – 43-44 p.
 8. Пукальський І.Д. Задача Неймана для параболічного рівняння з імпульсною дією і виродженням. /V Всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу»: тези доповідей, (19-21 вересня 2013 р., Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2013. – С. 60.
 9. Пукальський І.Д. Параболічні крайові задачі з імпульсними умовами і виродженнями. //IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. – Чернівецький національний університет, 2014. – С.169-170.
 10. Пукальський І.Д. Крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсними умовами, виродженням і нерівностями. //П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 259.
 11. Пукальський І.Д. Задача Коші для параболічного рівняння з імпульсною дією і виродженням. //Тези Міжнародної мате-матичної конференції «Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія функцій та математичні методи механіки». – Київ, 2014. – С.110.
 12. І.Д. Пукальський Багатоточкові крайові задачі для параболічних рівнянь з виродженням// Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження Михайла Павловича Ленюка (28-30 жовтня 2016р.) м. Чернівці с. 215
 13. М.І. Матійчук, І.Д. Пукальський. Історія кафедри диференціальних рівнянь. Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 38-44.
 14. Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Перша крайова задача з імпульсною дією для параболічних рівнянь з виродженням // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 100-102.
 15. І.Пукальський, Б. Яшан Одностороння крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсною дією і виродженням  – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 94.
 16. I. Пукальський, Б. Яшан Оптимальне керування в нелокальнiй крайовiй задачi з iнтегральною умовою для параболiчних рiвнянь з виродженням // "Сучасні проблеми диференціальних рівнянь та їх застосування" - Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана (Чернiвцi, 16-19 вересня 2020 року). - Чернівці, 2020. - С. 183 - 184.
 17. Матійчук М.І., Пукальський І.Д. Кафедра диференціальних рівнянь 75 років: історія та сьогодення.  Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали конференції. Чернівці, 2021. С. 12 - 26.
 18. Пукальський І.Д. Задача Коші для 2В-параболічного рівняння з довільним степеневим виродженням. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28 - 30 жовтня 2021 р., Чернівці: матеріали конференції. Чернівці, 2021. С. 139-140.
 19. Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Оптимальне керування в крайовій задачі для еліптичних рівнянь з виродженням // Матеріали міжнародної наукової конференції «Прикладна математика та інформаційні технології» присвяченої 60-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2022 р., Чернівці
 20. Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Оптимальне керування в задачі Діріхле для еліптичних рівнянь з виродженням // «Cучасні проблеми механіки та математики – 2023» - Міжнародна наукова конфеденція присвячена до 95-річчя від дня народження академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача, 45-річчя створеного ним Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України та 70-річчя утворення механіко-математичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка: (23–25 травня 2023 р., Львів, Україна) [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2023. – С. 359-360.
 21. Пукальський I., Яшан Б. Задача з iмпульсним впливом для параболiчного рiвняння з виродженням
  // Математика та iнформацiйнi технологiї. Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 55- рiччю факультету математики та iнформатики, 28–30 вересня 2023 р. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2023. – С. 291 – 292
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності