Перейти до основного вмісту

Історія кафедри

Кафедра диференціальних рівнянь утворена 12 жовтня 1946 р. Міністерством освіти СРСР згідно з наказом № 556. Першим її завідувачем став доцент Микола Іванович Сімонов, який прибув з Московського університету. В 1956 р. він захистив докторську дисертацію, а в 1957 р. видав монографію "Прикладные методы анализа у Эйлера". На кафедрі працювала доцентом учениця М.І. Сімонова Є.А. Кушнір.

З 1953 р. по 1960 р. кафедрою завідував доцент Василь Павлович Рубаник, який у 1964 р. захистив докторську дисертацію.

У 1960-1963 рр. кафедрою керував випускник кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету 1948 р. професор Самуїл Давидович Ейдельман, який в Чернівецькому університеті пройшов усі сходинки від студента і лаборанта до професора і завідувача кафедри. У 1953 році він захистив кандидатську дисертацію “Оценки решений параболических систем и некоторые их приложения”, а в 1959 році — докторську дисертацію “Исследование по теории параболических систем”. Основним об’єктом його наукових інтересів були коректна розв’язність та якісні властивості розв’язків задачі Коші і крайових задач для параболічних за І.Г. Петровським систем. Результати досліджень С.Д. Ейдельмана у Чернівецькому університеті викладені в монографії "Параболические системы" (1964 р.) та в наступних монографіях. Він підготував 17 кандидатів наук і 4 докторів наук, які є випускниками Чернівецького університету. На кафедрі диференціальних рівнянь в різний час працювали і працюють його учні: Івасишен С.Д., Матійчук М.І., Голець Б.І., Лавренчук В.П., Совін Я.А., Тичинська Л.М., Дрінь Я.М., Веренич І.І., Дрінь Р.Я., Мельничук Л.М.

З 1963 р. по 1969 р. кафедрою завідував учень С.Д. Ейдельмана випускник кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету Степан Дмитрович Івасишен, який захистив у 1963 р. кандидатську дисертацію "Оценки решений 2b - параболических систем и их применения", у 1981 р. докторську дисертацію “Матрицы Грина параболических граничных задач” і видав 3 монографії "Линейные параболические граничные задачи" (1987 р.), "Матрицы Грина параболических граничных задач" (1990 р.) і «Analytic methods in the theory of differential and pseudo-differential equations of parabolic type» (Basel-Boston-Berlin: Birkhauser, 2004; співавтори S.D. Eidelman, A.N. Kochubei). На кафедрі диференціальних рівнянь працювали його учні: Лавренчук В.П., Дрінь М.М., Дрінь Р.Я.

З 1969 р. по 2006 р. кафедрою завідував випускник кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету Михайло Іванович Матійчук. Він закінчив аспірантуру при кафедрі, у 1965 р. захистив кандидатську дисертацію “Фундаментальные матрицы решений параболических и эллиптических систем, коэффициенты которых удовлетворяют интегральному условию Гельдера, и их применения”, а в 1980 р. – докторську дисертацію “Исследование классических решений линейных параболических и некоторых эллиптических граничных задач” і видав монографії "Параболічні сингулярні крайові задачі" (1999 р.), "Параболічні та еліптичні крайові задачі з особливостями" (2003 р.), "Параболічні та еліптичні задачі у просторах Діні" (2010 р.). На кафедрі диференціальних рівнянь в різний час працювали і працюють його учні: Пукальский І.Д., Веренич І.І., Лучко В.М., Конаровська М.І., Данилюк А.О.

З 2007 р. по 2021 р. кафедру очолює випускник кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету Іван Дмитрович Пукальський. У 1983 р. він захистив кандидатську дисертацію на тему “Краевые задачи для параболических уравнений с вырождениями и особенностями”, а у 2006 р. – докторську дисертацію на тему «Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями». Видав монографію «Крайові задачі для нерівномірно параболічних та еліптичних рівнянь з виродженнями і особливостями» (2008 р.). З 2008 р. - професор кафедри. Під його керівництвом у 2015 р. захищена кандидатська дисертація "Нелокальні крайові задачі для параболічних рівнянь з виродженнями" (Ісарюк І.М.) і в 2020 р. - дисертація доктора філософії зі спеціальності "Математика"  "Крайові задачі з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням" (Яшан Б.О.).

З січня 2022 року кафедрою завідує її випускник Владислав Антонович Літовченко. Кандидатську дисертацію на тему “Задача Коші для пара­болічних псевдодиференціальних рівнянь з поча­тко­вими умовами в пр­осторах узага­ль­нених функцій ти­пу розподілів" він  захистив у 1996 р., а у 2009 р. – докторську дисертацію на тему "Коректна розв’яз­ні­сть задачі Коші для параболічних псев­додиференціальних систем у просторах нескінченно дифе­ренційов­них фун­к­цій". Видав монографії "Системи Шилова у просторах типи S i S`" (2019 р.) та "Peculiarities of the Fundamental Solution of Parabolic Systems with a Negative Genus" (2021 р.). З 2012 р. - професор кафедри. Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації: "Задача Коші для параболічних систем типу Шилова із змінними коефіцієнтами та невід’ємним родом" (Довжицька І.М., 2014 р.); "Задача Коші для параболічних систем типу Шилова із змінними коефіцієнтами та невід’ємним родом" (Васько О.Б., 2015 р.); "Задача Коші для параболічних систем типу Шилова з невід’ємним родом і коефіцієнтами обмеженої гладкості" (Унгурян Г.М., 2018 р.).

Випускник аспірантури кафедри математичного аналізу Володимир Васильович Крехівський з 1957 року працював асистентом і доцентом кафедри диференціальних рівнянь. У 1964 році в Києві захистив кандидатську дисертацію на тему „Дифференциальные уравнения в частных производных с главным членом”. Нагороджений медаллю „За трудовую доблесть” в 1975 році. Указом Президії Верховної Ради України від 10.12.1990 року йому присуджене почесне звання „Заслужений працівник народної освіти України". Наукові дослідження В.В.Крехівського пов'язані з теорією крайових задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними. Ним вивчена задача Коші і задача на характеристиках для гіперболічних рівнянь з одним головним членом, дано зображення розв’язку названих задач за узагальненою інтегральною формулою Рімана.

З 1954 року асистентом, старшим викладачем, а з 1968 року доцентом кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького університету працював Голець Богдан Іванович. З 1966 по 1994 роки він працював заступником декана спочатку фізико-математичного, а з 1968 року математичного факультету Чернівецького університету. Завершив роботу на кафедрі в 1995 році. Наукові дослідження Б.І.Гольця пов'язані з початковими задачами для параболічних за Петровським систем рівнянь з частинними похідними та якісною теорією звичайних диференціальних рівнянь. Голець Б.І. довів коректну розв'язність задачі Коші для параболічних систем в певних функціональних просторах, вивчив властивості функції Гріна рівняння поширення хвиль у в'язко-пружному середовищі. Ним досліджено умовно періодичні рухи деяких динамічних систем в критичному випадку, встановлено деякі властивості дихотомії для розв'язків систем лінійних диференціальних рівнянь та отримано нові результати по обгрунтуванню методу усереднення для коливних систем із змінним вектором частот.

З 1963 по 2013 рік на кафедрі працював Михайло Павлович Ленюк на посадах асистента, старшого викладача, доцента та професора (з 1995 р.). У 1971 захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора А.Ф.Шестопала “Разложение решений смешаных задач для некоторых дифференциальных операторов в частных производных по фундаментальным решениям задачи Коши”, а в 1993 р. – докторську дисертацію "Інтегральні перетворення для задач математичної фізики неоднорідних структур". Автор понад 920 наукових та науково-методичних праць, з них 33 монографії та 36 препринтів. Під його керівництвом захищено 17 канди-датських дисертацій. На кафедрі працюють його учні Лусте І.П., Блажевський С.Г. У 1962 р. частина викладачів (група механіків) перейшла на кафедру прикладної математики і механіки, яку очолив В.П. Рубаник, а в 1988 р. доценти В.П. Лавренчук, Я.М. Дрінь, І.І. Веренич перейшли на кафедру математичного моделювання (завідував професор С.Д.Івасишен), яку було відкрито для підготовки математиків прикладного профілю. Викладачі кафедри в різний час працювали на керівних посадах в університеті. Крехівський В.В. був деканом математичного факультету, а Голець Б.І. - його заступником протягом 27 років (1968-1995 рр.). Петришин Р.І. з 1998 по 2005 роки працював деканом математичного факультету, з 2005 по 2019 роки - перший проректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а з 2019 року - ректор цього університету.

Сьогодні на кафедрі диференціальних рівнянь працюють 3 доктори фіз.-мат. наук, професори Петришин Р.І., Пукальський І.Д., Літовченко В.А., кандидати фіз.-мат. наук, доценти Лусте І.П., Блажевський С.Г., Перун Г.М., Мельничук Л.М., Ленюк О.М., Лучко В.М., доктор філософії зі спеціальності 111 Математика Яшан Б.О.  Кафедра організувала і провела у 1989 році сумісно з Інститутом ПММ (м.Донецьк) Міжнародну наукову конференцію, присвячену пам'яті академіка І.І.Данилюка, у 1998 році — Міжнародну наукову конференцію “Сучасні проблеми математики”, присв'ячену 30-річчю математичного факультету Чернівецького державного університету, організатором і співголовою якої був професор Ленюк М.П., у 2006 році — Міжнародну наукову конференцію до 60-річчя кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та пам’яті професора Ейдельмана Самуїла Давидовича, у 2016 році - Міжнародну конференцію присвячену 80-річчю з дня народження професора Ленюка М.П., а також Міжнародну наукову конференцію, присвячену 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, яка відбулася 28-30 жовтня 2021 року.

Викладачі кафедри брали активну участь у проведенні Міжнародної конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики (2018р.) та Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження С.Д. Ейдельмана (2020р.). У 2021 році організували й провели Міжнародну наукову конференцію, присвячену 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка.

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності