Перейти до основного вмісту
Лусте Ірина Петрівна
Лусте Ірина Петрівна
кандидат фіз.-мат. наук, доцент

Google Scholar

Researcher ID

ORCID

Тематика наукових досліджень:

Розв’язання крайові задач термопружності для анізотропних пластин та оболонок.

Лусте Ірина Петрівна (к.ф.-м.н., доцент). З 1991 р. працювала асистентом, а з 2003 року – доцентом кафедри. В 1995 р. захистила кандидатську дисертацію під керівництвом професора Ленюка М.П. на тему “Розв’язання узагальнених динамічних задач термопружності для кусково-однорідних тіл”. Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць. Наукові інтереси І.П. Лусте стосуються проблем побудови розв’язків узагальнених незв’язних динамічних задач термопружності для кусково-однорідних об’єктів, застосування методу гібридних інтегральних перетворень для побудови точних аналітичних розв’язків широкого класу задач математичної фізики неоднорідних структур.

 1. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. Частина І: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 444 с. (з грифом МОНУ) VM_1.pdf
 2. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. Частина ІІ: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – 460 с. (з грифом МОНУ)
 3. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. Частина ІІІ: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 416 с. (з грифом МОНУ) VM_3.pdf
 1. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Вища математика у задачах і прикладах. - Ч.3-а: Навч. посібник. Видання виправлене та доповнене / І.Д. Пукальський, І.П. Лусте ̶ Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2015. ̶ 460 с.
 2. Математичний аналіз: Методичний посібник. Частина І. /укл. С.Г. Блажевський, І.П. Лусте. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 112 с.
 3. Вища математика. Теорія функцій комплексної змінної : навч.-метод. посібник /укл. : І.Д.Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 108 с.
 4. Економіко-математичне моделювання. Навчально-методичний посібник /Укл.: В.Г. Вернигора, І.П. Лусте – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 105 с.
 5. Математика для економістів. Теорія ймовірностей і мате математична статистика: Навчально-методичний посібник / Укл.: Пукальский І.Д., Лусте І.П. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 96 с.
 6. Математичне програмування: Навчально-методичний посібник. – Ч.1. /укл. І.Д.Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 96 с.
 7. Математичний аналіз. Навчально-методичний посібник. / Пукальський Іван Дмитрович, Лусте Ірина Петрівна. – Чернівці: Рута, 2008. – 248 с.
 8. Теорія ймовірності та математична статистика: Навчально-методичний посібник /Укл. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. – Чернівці: Рута, 2007. – 84 с.
 9. Аналітична геометрія. Лінійна алгебра: Навчально-методичний посібник /Укл. І. Д. Пукальський, І. П. Лусте. – Чернівці: Рута. – 2007. – 244 с.
 10. Дискретна математика: Навчально-методич-ний посібник. /Укл. І.Д. Пукальський, І.П.Лусте. – Чернівці: Книги – ХХІ. - 2006. – 156 с.
 11. Математичне програмування: Навчально методичний посібник. – Ч.2. /Укл. І.Д. Пукальський, І.П.Лусте. – Чернівці: Рута, 2005. – 80 с.
 12. Математичне програмування //Навчально-методичний посібник. Част.1. /Укл. І.Д. Пукальський, І.П.Лусте. – Чернівці: Рута, 2004. – 80 с.
 13. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте Диференціальні рівняння у частинних похідних: теорія, приклади та задачі: навчальний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 304 с.
 14. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. Конспект лекцій та практикум з вищої математики: навчальний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - 480 с. VM.pdf
 15. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте. Теорія ймовірностей та математична статистика: теорія та практика: вибрані розділи: навч.-метод. посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - 232 с. TI.pdf
 16. І.Д. Пукальський, І.П. Лусте Крайові задачі для параболічних рівнянь другого порядку: навч. посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 284 с.
 17. Гусак О.М., Лусте І.П. Інформатика та системологія: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 176с.
 18. Пукальський І.Д., Лусте І.П., Яшан Б.О. Вища математика для економістів (опорний конспект лекцій та практикум) – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. – 420 с.
 19. Лусте І.П., Пукальський І.Д., Яшан Б.О. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Чернівецький національний університет, Чернівці -2022. - 38 с.
 1. I.P.Luste Significance of Dimensionless Size of Support Domain in Element Free Galerkin Method. /Journal of Computational and Applied Mathematics 2014, 276, pp. 20-24. Імпакт-фактор: 1.077 http://www.sciencedirect. com/science/journal/03770427
 2. I.P.Luste Galerkin method for integral equations of the maxed type. /Journal of Computational and Applied Mathematics 2013, 2(3): pp. 101-102.
 3. I.P.Luste Creative function of thermoelectric field in gyrotropic medium. /Journal of Mathe-matical Physics 2013, 54, #D12, pp. 1236-1240.
 4. I.P.Luste MHD Boundary Layer Flow and Heat Transfer Over a Continuous Moving Wavy Surface in Poraus Media /European Journal of Differential Equations, Volume 24, #3, 2012, pp. 567-585.
 5. Luste I.P. Optimal control problem for the nonlinear parabolic system with fixed final state //Journal of Nonlinear Mathematical Physics 18, №1, 2011. – P. 29-32.
 6. I.P.Luste Paths to Transition in Wall Layers //Phys. Fluids, 22: 2010. – pp. 091102-091109.
 7. I.P.Luste Heat Transfer Problem with Moving Boundaries. Part II. Integral Equation. Mathematical Notes, #3: 2009. – P. 1400-1402.
 8. I.P.Luste. Heat Transfer Problem with Moving Boundaries. Part I. Differential Equation. Mathematical Notes, #1: 2009. – P. 329-336.
 9. I.P.Luste. On the solution of linear second-order boundary problem / Luste Iryna // Boundary Value Problem, 54, №4, 2008. – pp. 28-33.
 10. I.P.Luste. On solution of Degenerate elliptic system boundary problems //J. Partial Differential Equations, Vol.20. – 2007. – pp. 137-144.
 11. I.P.Luste. On the Inverse Boundary Value Problem of Nonstatioary Heat Equation //Math. Notes, №9, 2007. – р.78.
 12. I.P.Luste. Fabled Boundary Condition Forecast Algorithm in Multigrid Domain Decomposition Parallel Computing //Parallel Computing, №1, North-Holland, 2007. – pp. 73-77.
 13. I.P.Luste. On a boundary value problems for composite type third order equations with non-local boundary conditions. /Reports on Mathematical Physics, 2006, vol. 64, №3. - Р. 1-5.
 14. I.P.Luste. Solvability of perturbed p-Laplace equation /Mathematical Physics Electronic Journal, 2006, vol.12, №3.– Р.1-8.
 15. I.P.Luste. Green function of thermoelectric heat flus meter, European physical Journal B, Series G – Mathema-tical physics, 2005, Volume 18, issue 3. – P. 479-481.
 16. I.P.Luste. Mathematical modeling of thermal cutting, Appl. Phys. Lett., №7, 2005. – Р. 135-156.
 17. I.P.Luste. Greative function of thermoelectric field, Journal of Thermoelectricity, vol. 10, 2005. – Р. 23-26.
 18. O.I.Luste, I.P.Luste. Principle of virtual work in thermo-elasticity //The European Physical Journal B. – 2004, Volume 17, Issue 1, Series G. Mathematical Physics. – P.2-9.
 19. O.I.Luste, I.P.Luste. Existence and uniqueness of steady state solutions in thermoelastic contact with frictional heating. “Journal of Elasticity”, 24 т. 2004. – С. 123-126.
 20. I.P. Luste. Solition solutions pf Korteweg-de-Vries wquation //Uppsala Sci. Acta, Comp. Math., 45,#1, 2016. -p.15-27.
 21. Luste I.P., Luste O.I. Usage of inverse problems for creation of predesigned distribution of thermoelectric eddy currents //Journal of Thermoelectricity, №4, 2017. - p. 3-8.
 22. Luste I.P. System of boundary problems of thermoelectricity and thermoelasticity //Journal of computational and applied mathematics Supplement 336, 2018. — p. 57-82
 23. Лусте О. Я., Лусте І.П. Знаходження функції утворення для термоелектричного поля // Термоелектрика, №5, 2019. — с. 19-23.
 24. I. P.Luste Inverse space-dependent source problem for a time-fractional diffusion equation by an adjoint problem approach//Journal of Thermoelectrcity2020, №5, pp. 17 — 33.

 1. Пукальський І.Д., Лусте І.П., Яшан Б.О., Скрипничук Н. С. Робототехніка як один із напрямків stem-освіти в новій українській школі // Scientific World Journal, Education and pedagogy, Issue No12, Part 1, March 2022. – P. 53-57.
 2. Пукальський І.Д., Лусте І.П., Яшан Б.О. Перспективи застосування Bee-Bot в  освітньому процесі // Scientific World Journal, Issue No14, Part 1, 2022. – P. 73-77.
 1. Лусте Ірина Метод перетворення Лапласа для інтегро-диференціальних рівнянь у частинних похідних. //Сучасні проблеми механіки і математики: Зб.наук. пр. в 3-х т. /Під заг.ред. Р.М.Кушніра, Б.Й.Пташника. – Львів ІППММ, ім. Я.С.Підстригача. 2013. - Т.3. – С. 140-141.
 2. Лусте І.П. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диферен-ціального оператора Фур’є – Ейлера – Лежандра на обмеженій справа декартовій піввісі /Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2011. – Вип. 20. – С. 144-157.
 3. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридних диференціальних операторів Лежандра – (Ейлера, Конторовича – Лєбєдєва) /М.П.Ленюк, І.П.Лусте. – Львів, 2011. – 72 с. – (Препринт /НАН України Ін-т прикл. пробл. механ. і матем. Я.С.Підстригача; 03.11)
 4. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридних диференціальних операто-рів Фур’є – (Ейлера, Лежандра) /М.П.Ленюк, І.П.Лусте. – Львів, 2011. – 68 с. - (Препринт /НАН України Ін-т прикл.пробл.механ. і матем. Я.С.Підстригача; 02.11)
 5. Лусте І.П. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя-(Конторовича-Лєбєдєва)-Лежандра на полярній осі. //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2010. – Вип.19. Частина 1. – С. 105-117.
 6. Ленюк М.П., Лусте І.П. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Лежандра-(Конторовича-Лєбєдєва) на декартовій вісі //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Вип.18. – С.64-79.
 7. Ленюк М.П., Лусте І.П. Моделювання процесів дифузії методом гібридного диференціального оператора Фур’є-(Бесселя, Лежандра) в кусково-однорідному середовищі з м’якими межами. - Львів, 2009. – 76 с. (Препринт /НАН України. Ін-т прикладних. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригала; 05.09). – Чернівці: Прут, 2009. – 76 с.
 8. Лусте І.П., Паращук І.К. Гібридні інтегральні перетворення типу Фур’є – (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду – Вебера на Декартові вісі. //Крайові задачі для дифе-ренціальних рівнянь: Зб.наук.пр. - Чернівці: Прут, 2005. - Вип. 12. - С. 225-251.
 9. Лусте І.П. Обчислення невласних інтегралів методом гібридного інтегрального перетворення типу Фур’є-Ганкеля 2-го роду – (Конторовича-Лєбєдєва) на декартовій вісі //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. Вип. 11. – Чернівці: Прут, 2004. – С. 73-80.
 10. Лусте І.П., Пукальський І.Д. Крайова задача для нерівномірно  еліптичних рівнянь зі степеневими особливостями // Мат. методи та  фіз.-мех. поля, т64, № 3. 2021. ст. 16-26.
 11. Лусте І.П., Пукальський І.Д. Загальна крайова задача для  нерівномірно параболічних рівнянь зі степеневими особливостями //  Мат. методи та фіз.-мех. поля – 2022 – 65. №2. с.109-120.
 12. Пукальський І.Д., Лусте І.П. Оптимальне керування в багатоточковій крайовій  задачі для 2в-параболічних рівнянь // Буковинський математичний журнал, 2022,  Т10, №1, с.110-119. 

 1. Лусте І.П. Обернені задачі термоелектрики //П’ятнадцята міжнародна наукова конфе-ренція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 202-203.
 2. Лусте І.П. Взаємопов’язані рівняння поши-рення радіації та нелінійної теплопровідності /Матеріали 14 міжнародної наукової конфе-ренції ім. Кравчука М.П. (19-21 квітня 2012). – Київ «КПІ» Диференціальні та інтегральні рівняння. – С.284.
 3. Ленюк М.П., Лусте І.П. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Лежандра – (Конторовича – Лєбєдєва) – Бесселя на полярній осі //Materialy VIІ Mezinarodni vedecko-prakticka konferencji “Moderni vymozenosti vedy - 2011”. Dil 16 Matematyka. Moderni informacni technologie. Fizyka: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – Str. 17-24.
 4. Лусте І.П. Нелінійна суперпозиція в крайовій задачі для хвильового рівняння /Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробагатька 19-23 вересня 2011. – Дрогобич, 2011. – С. 119.
 5. Лусте І.П. Метод функції Гріна в крайових задачах визначення розподілу температур та теплових потоків в кондуктивних калориметрах /Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Т.Шевченка (8-10 червня 2011 р.).–К.:2011.–С. 112.
 6. Лусте І.П. Нестаціонарні граничні задачі термоелектроніки для температурних режимів з загостренням //ХІІІ Міжнародна наук. конф. ім. акад. М.Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. – К.: НТНН, 2010. – С. 260.
 7. Лусте І.П. Метод функцій Гріна в загальних моделях кондуктивних калоритмів // Нелінійні проблеми аналізу: ІV Всеукраїнська наукова конференція 10-12 вересня 2008р., Івано-Франківськ: Тези доповідей. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – С.56
 8. Лусте І.П. Існування позитивних розв’язків систем еліптичних рівнянь з критичними нелінійностями // Міжнародна наукова конференція «Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 70-річчя з дня народження академіка А.М. Самойленка, 16-21 червня 2008 р., Мелітополь, Україна: Тези доповідей. – С. 74.
 9. Лусте І.П. Про єдиність розв’язку задачі з вільною межею для рівняння теплопровідності // Дванадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 15-17 травня 2008р., Київ: Тези доповідей. – К.: Задруга, 2008. – С. 249.
 10. Лусте І.П. Модель двох потоків радіаційної теплове-редачі та примусової конвекції в граничному шарі на адіабатичній пластині //Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007 р., Дрогобич). – Львів: «Львівська політехніка». – С. 172.
 11. Лусте І.П. Обернена задача стаціонарної двокомпо-нентної мультифізики //ХІ Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 18-20 травня 2006 р., Матеріали конференції. – К.: ТОВ «Задруга», 2006. – С. 184.
 12. Лусте І.П. Дослідження ефектів локалізації тепла при нагріванні поверхні напівпровідників в режимах загострення //Диференціальні рівняння та їх застосування: Міжнародна конференція 11-14 жовтня 2006 року /Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 95.
 13. Лусте І.П. Утворююча функція для крайових задач термо-електрики однорідного анізотропного середовища. //Мiжнародна конференцiя “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка (6-9 червня 2005 р., м. Київ) / Тези доповiдей. - Київ, 2005. - С. 64.
 14. Лусте І.П. Обчислення сім’ї поліпараметричних невласних інтегралів від модифікованих функцій Бесселя //Десята міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука (13-15 травня 2004 р.). – К.: Задруга, 2004. – С. 444.
 15. Лусте І.П. Одна сім’я скінченних гібридних інтегральних перетворень //Мiжнародна математична конфе-ренцiя iм. В.Я. Скоробогатька (27 вересня – 1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич). НУ Львівська політехніка. – Львiв, 2004.- С. 132.
 16. Лусте І.П. Одна сім’я гібридних інтегральних перетворень //Міжнародна конференція, присвячена 125-річчю від дня народження Ганса Гана (27 червня – 3 липня, Чернівці). Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 56.
 17. Лусте І.П. Наставник і учитель: 35 років співпраці // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 160-161
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності