Перейти до основного вмісту
Ленюк Олег Михайлович
кандидат фіз.-мат. наук, доцент
доцент кафедри диференціальних рівнянь

Google Scholar

Researcher ID

ORCID

Наукові інтереси:

Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами; застосування гібридних інтегральних перетворень до розв'язування задач математичної фізики, підсумовування функціональних рядів та невласних інтегралів; моделювання коливних процесів з включеннями вантажів на кінцях.

Народився 23 серпня 1975 року у м. Чернівці. У 1997 році закінчив кафедру диференціальних рівнянь Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. У 1997-2000 рр. навчався в аспірантурі. На кафедрі працював асистентом з 2000 р., а з 2012 р. – доцентом.

17 квітня 2008 р. на спеціалізованій Вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Городецького Василя Васильовича на тему “Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами” (спеціальність 01.01.02- диференціальні рівняння).

Автор біля 100 наукових та науково-методичних праць.

З 30 січня по 17 вересня 2015 року був мобілізований до лав Збройних сил України.

Неодноразовий переможець та призер Чемпіонатів України та області зі спортивного орієнтування. Бронзовий призер Чемпіонату Європи з рогейну 2018 року серед ветеранів.

Майстер спорту України зі спортивного орієнтування (рік присвоєння - 1998)

1. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Обчислення невласних iнтегралiв методом гiбридного iнтегрального перетворення типу (Лежандра, Лежандра, Конторовича-Лєбєдєва).- Львiв, 2002.- 48 с. (Препринт/ НАН України. Iн-т прикладних проблем механiки i математики iм. Я.С. Пiдстригача; 02)

 1. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Методичнi вказiвки та контрольнi завдання з курсу "Вища математика". Частина 1.– Чернiвцi: Прут, 2002. 68 с.
 2. Ленюк М.П., Ленюк О.М., Матiєга В.М., Шелестовський Б.Г. Методичнi поради та контрольнi завдання з курсу "Вища математика". Частина 2.– Чернiвцi: Прут, 2003.– 216 с.
 3. Ленюк О.М., Лучко В.М., Тупкало І.С. Методика викладання інформатики: Навчально–методичний посібник.– Чернівці: Рута, 2005.– 72 с.
 4. Варіаційне числення та методи оптимізації: Навчальний посібник / укл. Матійчук М.І., Перун Г.М., Ленюк О.М. –Чернівці: ЧНУ, 2009. – 92 с.
 5. Рівняння математичної фізики: Навчальний посібник / укл. Ленюк М.П., Ленюк О.М. – Чернівці: Прут, 2012. – 152 с.
 6. Ленюк О.М., Ленюк Ю.В. Короткий довідник з математики для підготовки до ЗНО та ДПА: Навчально-практичний посібник. –Чернівці, 2020. – 20 с.
 7. Ленюк О.М., Ленюк Ю.В. Короткий довідник з математики для підготовки до ЗНО та ДПА : Навчально-практичний посібник. 2-е вид.,  випр. і доп. – Чернівці, 2021. – 20 с.
 8. Диференцiальнi рiвняння та елементи математичної фiзики: навчально-методичний посiбник / укл.: С.Г. Блажевський, О.М. Ленюк. – Чернiвцi : Чернiвецький нац. ун-т iм. Ю. Федьковича, 2021.– 248с.
 1. Городецький В.В., Ленюк О.М. Про дробове диференцiювання у просторах типу S' // Доп. НАН України.- 1998.- № 11.- С. 20-24.
 2. Городецький В.В., Ленюк О.М. Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами // Доп. НАН України. – 2007. – № 8. – С. 11-15.
 1. Городецький В.В., Ленюк О.М. Про гладкi розв'язки одного диференцiально- операторного рiвняння параболiчного типу // Iнтегральнi перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр.- Київ: Iн-т математики НАН України, 1997.- Вип. 14.- С. 60-65.
 2. Городецький В.В., Ленюк О.М. Про граничнi властивостi гладких розв'язкiв еволюцiйних рiвнянь параболiчного типу з особливостями в коефiцiєнтах // Iнтегральнi перетворення та їх застосування до крайових задач: Зб. наук. пр.- Київ: Iн-т математики НАН України, 1997.- Вип. 15.- С. 39-53.
 3. Ленюк О.М., Матiйчук М.I. Двоточкова крайова задача для параболiчних систем з лiнiйним керуванням // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь: Зб. наук. пр.- Київ: Iн-т математики НАН України, 1998.- Вип. 1 (17).- С. 126-135.
 4. Ленюк О.М. Задача Кошi для одного класу параболiчних псевдодиференцiальних рiвнянь вищих порядкiв по t // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: Сб. науч. тр.- Киев: Ин-т матем. НАН Украины, 1999.- С. 131-135.
 5. Городецкий В.В., Ленюк О.М. Множини початкових значень гладких розв'язкiв еволюцiйних рiвнянь з оператором диференцiювання нескiнченного порядку // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь: Зб. наук. пр.- Київ: Iн-т математики НАН України.- Вип. 5, 2000.- С. 47-82.
 6. Городецкий В.В., Ленюк О.М. Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь з оператором диференцiювання нескiнченного порядку // Вiсник Київського ун-ту. Серiя: фiз.-мат. науки.- Вип. № 4, 2000.- С. 65-70.
 7. Ленюк О.М. Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь вищого порядку по t, що мiстять оператор диференцiювання нескiнченного порядку // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь: Зб. наук. пр.- Чернiвцi: Прут, 2001.- Вип. 7.- С. 142-146.
 8. Ленюк О.М., Стоян Л.С. Обчислення невласних iнтегралiв методом гiбридного iнтегрального перетворення типу Фур'є-Фур'є-(Конторовича-Лєбєдєва) // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь: Зб. наук. пр.- Чернiвцi: Прут, 2002.- Вип. 9.- С. 138-145.
 9. Ленюк М.П., Ленюк О.М., Стоян Л.С. Обчислення невласних iнтегралiв методом гiбридних iнтегральних перетворень типу (Бесселя, Бесселя, Конторовича-Лєбєдєва) // Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь: Зб. наук. пр.- Чернiвцi: Прут, 2003.- Вип. 10.- С. 149-201.
 10. Ленюк О.М. Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь вищого порядку по t, що мiстять m операторiв диференцiювання нескiнченного порядку // Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: Зб. наук. пр. Вип. 191-192. Математика.- Чернiвцi: Рута, 2004.- С. 72-75.
 11. Лакуста К.В., Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів методом скінченого гібридного інтегрального перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва) – Лежандра – Ганкеля 2-го роду // Весник Херсонского национального технического университета. Вып. 2(22).– Херсон: ХНТУ, 2005.– С. 162-168.
 12. Ленюк О.М., Шинкарик М.І. Підсумовування функціональних рядів методом скінченого інтегрального перетворення Фур’є на кусково-однорідному сегменті // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр.– Чернівці: Прут, 2005.– Вип. 12.– С. 205-224.
 13. Лакуста К.В., Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) на полярній вісі //Весник ХНТУ. Вып.2(25). – Херсон, 2006. – С. 282-286.
 14. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Лежандра-Лежандра-(Конторовича-Лєбєдєва) на полярній осі //Сучасні проблеми математичного моделювання прогнозування та оптимізації: Зб.наук.пр. (за матеріалами Міжнародної науково-методичної конференції). – Київ – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – С. 188-197.
 15. Ленюк О.М. Моделювання коливних процесів в елементах конструкцій з включенням вантажу на кінці // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр.– Чернівці: Прут, 2006.– Вип. 14.– С. 102-108.
 16. Городецький В.В., Ленюк О.М. Перетворення Фур’є-Бесселя одного класу нескінченно-диференційовних функцій // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр.– Чернівці: Прут, 2007.– Вип. 15.– С. 51-66.
 17. Ленюк О.М. Перетворення Бесселя одного класу узагальнених функцій типу розподілів // Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: Зб. наук. пр. Вип. 336-337. Математика.– Чернiвцi: Рута, 2007.– С. 95-102.
 18. Городецький В.В., Ленюк О.М. Двоточкова задача для одного класу еволюційних рівнянь // Математичні студії. – 2007. – Т. 28, № 2. – С. 175-182.
 19. Ленюк О.М. Задача Коші для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами // Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету: Зб. наук. пр. Вип. 349. Математика. – Чернiвцi: Рута, 2007. – С. 55-65.
 20. Веренич І.І., Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера-Бесселя на сегменті // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2008. – Вип. 17. – С. 15-31.
 21. О.М. Ленюк Запровадження гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя-Ейлера-Лежандра на полярній вісі / М.П. Ленюк, О.М. Ленюк // Математичний вісник НТШ. Том 5: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2008. – С. 102-116.
 22. Ленюк О.М., Шинкарик М.І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва)-Лежандра-Бесселя на сегменті . //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2009. – Вип.18. – С. 80-94.
 23. Ленюк О.М. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера-(Конторовича-Лєбєдєва) на обмеженій справа декартовій півпрямій //Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія Фізико-математичні науки: зб.наук.пр./Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Кам.-Под., нац.ун-т ім.І.Огієнка. – Кам.-Под.: Кам.-Под. нац..ун-т ім. І.Огієнка. – 2010. – Вип. 3. – С. 106-121.
 24. Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) на сегменті полярної осі //Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія Фізико-математичні науки: зб.наук.пр./Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Кам.-Под., нац.ун-т ім.І.Огієнка. – Кам.-Под.: Кам.-Под. нац..ун-т ім. І.Огієнка. – 2010. – Вип. 4. – С. 114-132.
 25. Ленюк О.М. Гібридні інтегральні перетворення типу Бесселя-Ейлера-Бесселя на полярній осі із спектральним параметром в умовах спряження. //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб.наук.пр. – Чернівці: Прут, 2010. – Вип.19. Частина 1. – С. 59-73.
 26. Ленюк О.М., Шинкарик М.І. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) //Вестник ХНТУ. Вып.3(39). – Херсон, 2010. – С.266-271.
 27. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Гібридне інтегральне перетворення Лежандра-Фур’є-Ейлера на полярній осі / Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 528. Математика. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 80-87.
 28. Ленюк О.М. Запровадження гібридного інтегрального перетворення Бесселя – Ейлера – Бесселя на полярній осі // Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2011. – Вип. 20. – С. 121-130.
 29. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Гібридне інтегральне перетворення типу Ейлера-(Конторовича-Лєбєдєва)-Лежандра на полярній осі // Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Серія: математика: зб. наук. пр.– Т.1, № 4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 80-87.
 30. Ленюк О.М. Запровадження гібридного інтегрального перетворення Бесселя-Ейлера-Беселля на полярній осі //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Зб. наук. пр. – Чернівці: Прут, 2012. – Вип. 21(37). – С. 56-66.
 31. Ленюк О.М. Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з вантажем на лівому кінці. //Вестник ХНТУ Вып.2(47). – Херсон: ХНТУ, 2013. – С. 197-201.
 32. Ленюк О.М. Моделювання коливних процесів з включенням вантажів на кінцях. //Вестник ХНТУ. Вып.3(50). – Херсон: ХНТУ, 2014. – С.341-346.
 33. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Розв’яння задачі дифузії тепла скінченним гібридним інтегральним перетворенням типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті // Вісник ХНТУ Вип. №3(58). – Херсон: ХНТУ, 2016. – С. 35-39
 34. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Моделювання динамічних процесів методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті // Вісник ХНТУ Вип. №3(62). – Херсон: ХНТУ, 2017. – С. 60-64
 35. Ленюк О.М., Кіріяк А.І. Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з навантаженими кінцями // Вісник ХНТУ Вип. №3(66). – Херсон: ХНТУ, 2018. – С. 57-62
 36. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. моделювання динамічних процесів методом гібридного інтегрального перетворення типу бесселя-ейлера на полярній осі // вісник хнту вип. №2(69). – Херсон: ХНТУ, 2019. – С. 140-144
 37. С.Г. Блажевський, О.М. Ленюк, О.М. Нікітіна, М.І. Шинкарик Моделювання динамічних процесів методом гібридного інтегрального перетворення Бесселя-Ейлера-Бесселя на полярній осі // Прикладні питання математичного моделювання, 2020, Т.3, № 2.1, с. 18 -26

 38. Блажевський С.Г., Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Моделювання динамічних процесів методом гібридного інтегрального перетворення типу Ейлера-Бесселя на сегменті // Прикладні питання математичного моделювання. Т.4, No 2.1. – Херсон: ХНТУ, 2021. – С. 25-31
 39. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Моделювання динамічних процесів методом гібридного інтегрального перетворення типу Ейлера-Фур’є-Ейлера на сегменті // Прикладні питання математичного моделювання. Т.5, No 2. – Херсон: ХНТУ, 2022. – С. 27-32

 1. Городецький В.В., Ленюк О.М. Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами // Materialy szwartej Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Nauka: teoria i praktyka − 2007”. Tym 6. Matematyka. Fizuka. Nowoczesne informacijne technologie: Przemysl. Nauka i studia. – С. 7-11.
 2. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Запровадження гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя-Ейлера-Лежандра на полярній вісі . /Материалы за V Международна наукч. практична конференція «Найновите научни постижения – 2009» (17-25 матра, 2009). – Том. 22. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – С. 53-59.
 1. Городецький В., Ленюк О. Задача Кошi для одного класу параболiчних псевдодиференцiальних рiвнянь // Сьома Мiжнародна Наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука (14-16 травня 1998 р., Київ). Матерiали конференцiї.- С. 121.
 2. Ленюк О.М., Матiйчук М.I. Задача Кошi для iнтегро-диференцiальних рiвнянь з параболiчним оператором та оператором згортки // Сучаснi проблеми математики. Матерiали Мiжнародної наукової конференцiї.- Чернiвцi: Рута, 1998.- Частина 4.- С. 55-58.
 3. Lenyuk O. Boundary Properties of Smooth Solutions of One Parabolic Pseudodifferential Equation. International Conference Dedicated to J.P. Schauder. Book of Abstracts.- Lviv, 1999 (August 23-29).- P. 127.
 4. Городецький В.В., Ленюк О.М. Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь з оператором диференцiювання нескiнченного порядку // Диференцiальнi та iнтегральнi рiвняння. Тези доповiдей Мiжнародної конференцiї 12-14 вересня 2000 р.- Одеса: АстроПринт, 2000.- С. 75-76.
 5. Gorodetsky V.V., Lenyuk O.M. Cauchy Problem for Evolutionary Equations with Differential Operator of Infinite Order. International Conference (Kyiv, August 22-28, 2001). Book of Abstracts.- Donetsk: Institute of Applied Mathematics & Mechanics, 2001.- P. 54.
 6. Ленюк О.М. Задача Кошi для еволюцiйних рiвнянь вищого порядку по t з оператором диференцiювання нескiнченного порядку // Диференцiальнi рiвняння i нелiнiйнi коливання. Тези доповiдей Мiжнародної конференцiї (27-29 серпня 2001 р.).- Київ: Iн-т математики НАН України, 2001.- С. 94-95.
 7. Ленюк П.М., Ленюк О.М. Задача спряження для одної гiперболiчної системи другого порядку // Дев'ята Мiжнародна Наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука (16-19 травня 2002 р., Київ). Матерiали конференцiї.- С. 118.
 8. Ленюк О.М., Стоян Л.С. Зображення сiм'ї невласних полiпараметричних iнтегралiв вiд функцiй Бесселя //Тези доповiдей Мiжнародної наукової конференцiї "Шостi Боголюбовськi читання".- Київ, IМ НАН України, 2003.- С. 123.
 9. Ленюк О.М., Ленюк Ю.В. Роль самостійної роботи учнів у підвищенні ефективності уроку математики // Матеріали 4-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції 1-10 травня 2003 р., м. Ялта / Харків: Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна, 2003.- С. 12.
 10. Ленюк О.М. Задача Кошi для диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними нескiнченного порядку // Десята Мiжнародна Наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 13-15 травня 2004 р., Київ: Матерiали конференцiї.- Київ: Задруга, 2004.- С. 159.
 11. Ленюк О.М., Тимкiв Г.I. Коливання навантаженої струни при наявностi тертя // Конференцiя молодих учених iз сучасних проблем механiки i математики iменi академiка Я.С. Пiдстригача / Тези доповiдей.- Львiв, 2004.- С. 89-90.
 12. Ленюк О.М. Обчислення невласних iнтегралiв методом гiбридних iнтегральних перетворень (Лежандра, Лежандра-Бесселя) // Мiжнародна математична конференцiя iм. В.Я. Скоробогатька (27 вересня - 1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич) / Тези доповiдей.- Львiв, 2004.- С. 119.
 13. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Підсумовування сім’ї функціональних рядів за власними елементами одного гібридного диференціального оператора 2-го порядку // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ‘2005”. Том 21. Математика.– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.– С. 28-31.
 14. Ленюк О.М. Граничні властивості гладких розв’язків для параболічних рівнянь з оператором Бесселя дробового диференціювання // Мiжнародна конференцiя “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка (6-9 червня 2005 р., м. Київ) / Тези доповiдей.– Київ, 2005.– С. 54.
 15. Ленюк О.М. Коливання струни з включенням вантажу на кінці // Международная конференция «Интегральные уравнения и их применения» (29 июня – 4 июля 2005 г., г. Одесса) / Тезисы докладов.– Одесса, 2005.– С. 87.
 16. Ленюк О.М., Ленюк П.М. Моделювання динамічних процесів методом диференціального оператора Бесселя з кусково-сталими коефіцієнтами // Одинадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 18-20 травня 2006 р., Київ: Матерiали конференцiї. – Київ: ТОВ «Задруга», 2006.– С. 179.
 17. Ленюк О.М., Ленюк Ю.В. Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні математики // Одинадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 18-20 травня 2006 р., Київ: Матерiали конференцiї. – Київ: ТОВ «Задруга», 2006.– С. 869.
 18. Ленюк О.М. Моделювання коливних процесів з включенням вантажу на кінці // Мiжнародна конференцiя “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвячена 60-річчю кафедри диференціальних рівнянь Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та пам’яті професора Ейдельмана Самуїла Давидовича (11-14 жовтня 2006 р., м. Чернівці) / Тези доповiдей.– Чернівці: Рута, 2006.– С. 86.
 19. Городецький В., Ленюк О. Задача Коші для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007 р., Дрогобич, Україна). Тези доповідей. – Львів, 2007. – С. 74.
 20. Cauchy Problem and Two-point Problem for Evolutionary Equations with Pseudo-Bessel Operators. // Дванадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ: Матерiали конференцiї. Частина І. – Київ: ТОВ «Задруга», 2008.– С. 240.
 21. Використання ІКТ в навчальному процесі / Ленюк Олег Михайлович, Ленюк Юлія Володимирівна // Дванадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, 15-17 травня 2008 р., Київ: Матерiали конференцiї. Частина ІI. – Київ: ТОВ «Задруга», 2008.– С. 246.
 22. Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів методом гібридних інтегральних перетворень типу Фур’є-Ейлера-Бесселя. /Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книга ХХІ, 2009. – С. 85-86.
 23. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Фур’є-Ейлера на полярній осі r ≥ R0 >0 //Третя Міжнародна конференція молодих математиків з диференціальних рівнянь та їх застосування, присвячена Я. Лопатинському (3-6 листопада 2010 р., Львів). Тези: Донецьк. – С. 69-70.
 24. Ленюк О.М. Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя дробового диференціювання /Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Т.Шевченка (8-10 червня 2011 р.). – К.: 2011. – С. 106.
 25. Ленюк М.П., Ленюк О.М. Одна сім’я гібридних інтегральних перетворень /Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробагатька 19-23 вересня 2011. – Дрогобич, 2011. – С. 114.
 26. Ленюк О.М. Крайові задачі для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя дробового диференціювання /Матеріали 14 міжнародної наукової конференції ім. Кравчука М.П. (19-21 квітня 2012). – Київ «КПІ» Диференціальні та інтегральні рівняння. – С.273.
 27. Ленюк О.М. Крайові задачі для рівняння коливання з включенням вантажу на кінцях. // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 194.
 28. Ленюк О.М., Ленюк Ю.В. Специфіка викладання математики у професійно-технічних навчальних закладах. // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 15-17 травня, 2014 р., Київ: Матеріали конф. Т.4. Історія та методика математики. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 141.
 29. Ленюк О. М., Нікітіна О. М., Пилипюк Т. М. З історії розвитку гібридних інтегральних перетворень. // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24—25 груд. 2015 р.). — Київ : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 247.
 30. Ленюк О.М., Нікітіна О.М. Застосування скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є до розв’язання задачі динаміки // Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена 80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С. 65-66
 31. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Моделювання процесів динаміки методом скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є на сегменті // XVIIІ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2017) [Збірка тез (18-22 вересня 2017 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2017. – C. 121-122
 32. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Застосування скінченного гібридного інтегрального перетворення типу Лежандра-Бесселя-Фур’є до розв’язування задач математичної фізики // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. - С. 76-77.
 33. Ленюк О.М., Кіріяк А.І. Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з включеннями навантажів на кінцях //  XІХ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2018) [Збірка тез (17-21 вересня 2018 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2018. – C. 116
 34. Ленюк О.М., Нікітіна О.М., Шинкарик М.І. Моделювання процесів динаміки методом гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя — Ейлера на полярній осі // XІХ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2019) [Збірка тез (16-20 вересня 2019 р., м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2019. – C. 67
 35. О. Ленюк Розв’язування задач математичної фiзики методом гiбридних iнтегральних перетворень Бесселя-Ейлера-Бесселя на полярнiй осi // “Сучасні проблеми диференціальних рівнянь та їх застосування” - Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана (Чернiвцi, 16–19 вересня 2020 року). - Чернівці, 2020. - С. 147 — 148.

 36. С.Г. Блажевський, О.М. Ленюк, О.М. Нікітіна, М.І. Шинкарик Моделювання процесів динаміки методом гібридного інтегрального перетворення типу Бесселя — Ейлера — Бесселя на полярній осі // XХІ Міжнародна конференція з математичного моделювання (МКММ-2020) [Збірка тез (14-18 вересня 2020р. м. Херсон)]. – Херсон: ХНТУ, 2020– C. 41

 37. Мiжнародна наукова конференцiя «Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування», присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана, 16-19 вересня 2020 р. Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2020
 38. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2021 р., Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2021.
 1. Ленюк О.М. Обчислення сiм'ї невласних iнтегралiв вiд функцiй Бесселя // Тези доповiдей III Всеукраїнської наукової конференцiї "Нелiнiйнi проблеми аналiзу".- Iвано-Франкiвськ: Плай, 2003.- С. 58.
 2. Ленюк О.М. Властивості розв’язків еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами // XIV Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», присвячена 90-річчю з дня народження проф. О.М. Костовського (2-4 жовтня 2007 р.). Матеріали конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 90-91.
 3. Моделювання квазістатичних процесів дифузії в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Лежандра-Лежандра-Фур’є на полярній осі / Ленюк Михайло Павлович, Ленюк Олег Михайлович // XV Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», 23-25 вересня 2008 р., м. Львів. Тези доповідей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 22.
 4. Ленюк О.М. Підсумовування функціональних рядів методом гібридних інтегральних перетворень типу Фур’є-Ейлера-Бесселя-(Конторовича-Лєбєдєва). /V Всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу» : тези доповідей, (19-21 вересня 2013 р., Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2013. – 39 с.

1. Міжнародна наукова конференція “Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена 80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936-1992), 28-30 вересня 2016 року, Чернівці.

2. Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 року, Чернівці.

3. Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях”, присвячена 50-річчю факультету математики та інформатики, 17-19 вересня 2018 року, Чернівці.

4. Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2021 року, Чернівці.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності