• diffeq@chnu.edu.ua
  • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни)
Навчальна дисципліна «Вибрані розділи математичної фізики» є однією з фундаментальних математичних дисциплін і формує важливі навики практичної та наукової діяльності бакалавра спеціальності «Середня освіта (Інформатика)». Знання, набуті студентами з цієї дисципліни, будуть потрібні їм у курсах числових методів, теоретичної фізики, багатьох дисциплінах спеціалізації, які стосуються комп’ютерного моделювання різноманітних явищ і процесів. Вивчення дисципліни ґрунтується на курсах математичного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, диференціальних рівнянь.
2. Мета навчальної дисципліни:
ознайомлення з методами побудови математичних моделей фізичних явищ, які описуються диференціальними рівняннями з частинними похідними (ДРЧП); формування теоретичної бази з теорії рівнянь математичної фізики, зокрема, вивчення умов коректності основних задач математичної фізики; засвоєння методів розв’язування та дослідження класичних задач для рівнянь з частинними похідними різних типів; вироблення практичних навиків розв’язування таких задач.
3. Пререквізити.
Перед вивченням дисципліни здобувач вищої освіти має вивчити
такі дисципліни: математичний аналіз, алгебра, аналітична геометрія, диференціальні рівняння, загальна фізика.
4. Результати навчання.
Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність до навчання та здобування нових знань, умінь не тільки в галузі інформатики.
ЗК3. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.
ЗК7. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та іноземними мовами у науковій діяльності.
ЗК8. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
ФК1. Здатність до виявлення, постановки та вирішення професійних проблем у поєднанні математичних інструментів для опису природних явищ.
ФК2. Здатність застосовувати отримані знання на практиці, розв’язувати задачі, пов’язані з якісною та кількісною інформацією.
ФК8. Здатність поглибленого аналізу проблем, постановки та обґрунтування завдань науково-педагогічної діяльності.
ФК9. Здатність розробляти концептуальні і теоретичні моделі розв’язуваних наукових проблем і задач проектної та науково-педагогічної діяльності.
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах програмних результатів навчання
ПРН2. Здобувати систематичні знання в галузі освіти, аналізувати проблеми з точки зору сучасних наукових парадигм, осмислювати і робити обґрунтовані висновки з наукової і навчальної літератури та результатів експериментів.
ПРН 5. Вміти розв’язувати задачі з інформаційних технологій та програмування різного рівня складності та формувати відповідні уміння користуючись відомими теоретичними положеннями, математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою в здобувачів освіти.
ПРН 6. Формувати необхідні вміння та навики підготовки учнів для участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-практичних конференціях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт різного рівня та інших інтелектуальних змаганнях.
Студент повинен знати формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення; класифікацію ДРЧП 2-го порядку; постановки задачі Коші, основних мішаних і крайових задач для рівнянь 2-го порядку гіперболічного, параболічного та еліптичного типів; фізичний зміст основних задач математичної фізики та результатів їх розв’язування; умови існування та єдиності розв’язків задачі Коші, мішаних і крайових задач для трьох основних типів рівнянь; основні методи розв’язування задачі Коші, мішаних і крайових задач для рівнянь математичної фізики (методи характеристик, інтегральних перетворень, відокремлення змінних, за допомогою функції Гріна).
Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал до розв'язання задач і прикладів; скласти математичну модель фізичної задачі у формі відповідної задачі для ДРЧП; зводити до канонічного вигляду ДРЧП 2-о порядку; розв’язувати основні задачі математичної фізики методами характеристик, інтегральних перетворень, відокремлення змінних і за допомогою функції Гріна; робити фізичний аналіз результатів розв’язування основних задач математичної фізики.

Тема 1. Про задачі математичної фізики.

Тема 2. Класифікація та зведення до канонічного вигляду ДРЧП 2-го порядку.

Тема 3. Метод характеристик. Задача Коші для гіперболічного рівняння.

Тема 4. Метод відокремлення змінних для гіперболічних мішаних задач.

Тема 5. Принцип максимуму для рівняння теплопровідності.

Тема 6. Метод Фур’є для параболічних мішаних задач.

Тема 7. Задача Коші для рівняння теплопровідності.

Тема 8. Постановка основних задач для еліптичних рівнянь. Фундаментальний розв’язок рівняння Лапласа.

Тема 9. Застосування методу відокремлення змінних до розв’язування крайових задач для рівняння Лапласа.

Тема 10. Формули Гріна. Інтегральне зображення гладких функцій.

Тема 11. Функція Гріна (ФГ) крайових задач для рівняння Лапласа.

Тема 12. Спеціальні функції та їх застосування до розв’язування задач математичної фізики.

Тема 13. Теорія потенціалу.

 

 

Вибрані розділи математичної фізики
  • Кількість кредитів 5
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 5
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Екзамен