Перейти до основного вмісту
Перун Галина Михайлівна
Перун Галина Михайлівна
кандидат фіз.-мат. наук, доцент
доцент кафедри диференціальних рівнянь

Scopus

Google Scholar

Researcher ID

ORCID

Наукові інтереси:

Стохастичні диференціальні рівняння з частинними похідними зі збуреннями типу вінерового процесу та пуасонівськими збуреннями: встановлення, поведінка, стійкість в середньому квадратичному розв'язків крайових задач для таких рівнянь.

Народилась у місті Чернівці. У 1988 році закінчила кафедру прикладної математики та механіки математичного факультету Чернівецького державного університету. У 1996 році під керівництвом професора, доктора фізико-математичних наук Володимира Кириловича Ясинського захистила кандидатську дисертацію на тему: "Стійкість в середньому квадратичному розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними та пуассонівськими збуреннями". Цього ж року розпочала трудову діяльність на кафедрі диференціальних рівнянь, з 2003 року є доцентом кафедри диференціальних рівнянь. 

Навчальні посібники
 1. Варіаційне числення та методи оптимізації: Навчальний посібник /укл. Матійчук М.І., Перун Г.М., Ленюк О.М. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 92 с.
 2. Крайові задачі для параболічних і еліптичних рівнянь : навч. посібник / укл. : М.І. Матійчук, Г.М. Перун. – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т, 2011. – 144 с.
 3. Диференціальні рівняння: Методичний посібник / укл. Г.М. Перун, В.М. Лучко. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 120 с.
 4. М.І. Матійчук, Г.М. Перун. Загальні параболічні крайові задачі: науково-методичний посібник. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. - 120 с.
 5. Мельничук Л.М., Лучко В.М., Перун Г.М. Інтерпретована динамічна візуальна мова програмування (Scratch) : навч. посібник – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 128 с.
 6. Лучко В.М., Мельничук Л.М., Перун Г.М. Нормативно документальна основа вчителя інформатики початкової школи  НУШ : навч. посіб. / уклад.: В.М. Лучко, Л.М. Мельничук, Г.М.  Перун. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.  228 с.
Методичні роботи

1. Диференціальні рівняння та рівняння з частинними похідними: Методичні вказівки для студентів математичного факультету заочної форми навчання/ Укл. Г.М.Перун. - Чернівці: Рута, 2001. - 39 с.

2. Варіаційне числення і методи оптимізації: Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт/ Укл.: М.І. Матійчук, О.М. Ленюк, Г.М. Перун. - Чернівці:  Рута, 2004. - 80 с.

 

Інші публікації у закордонних журналах

1. Perun G.M. & Yasinsky V.K. STOCHASTIC EQUATION WITH SEMI-WIENEN PERTURBATIONS // Cybern Syst Anal (2018) 54: 278. https://doi.org/10.1007/s10559-018-0029-9

Рейтингові вітчизняні видання

1. Г.М. Перун. Задача з імпульсною дією для лінійного стохастичного параболічного рівняння вищого порядку. //УМЖ. – Київ – Т.60, №10, 2008. – С. 1422-1427.

2. Перун Г.М., Ясинский В.К. Стохастическая m-точечная задача Коши для параболического уравнения с полувинеровскими возмущениями// Кибернетика и системный анализ, Т. 54 №2 березень — квітень 2018. — С. 116 — 123

http://www.kibernetika.org/

3. Перун Г., Ясинський В. Задача Коші для стохастичного параболічного рівняння з  відхиленням аргумента. Кібернетика та системний аналіз. 2022 Том. 58, № 6. С. 114– 119. 

Фахові видання

1. Перун Г.М. Задача Коші з імпульсною дією для лінійного стохастичного  В-параболічного рівняння. //  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 374. Математика.  С. 81-84.

2. М. Ф. Бирка, В. М. Лучко, Г. М. Перун Реалізація реформи «нова  українська школа» на рівні базової середньої освіти: основні ризики та  виклики для вчителів. Педагогіка формування творчої особистості у  вищій і загальноосвітній школах. 2022 р., № 85, с. 50-57

Міжнародні українські матеріали конференцій
 1. Перун Г.М. Багатоточкова задача для непе-рервно збуреного стохастичного параболі-ного рівняння. /V Всеукраїнська наукова конференція «Нелінійні проблеми аналізу» : тези доповідей, (19-21 вересня 2013 р., Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарп. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2013. – 55 с.
 2. Перун Г.М. Стабілізація розв’язку неперервно збуреної системи стохастичних параболічних рівнянь. //IV міжнародна ганська конференція, присвячена 135 річниці від дня народження Ганса Гана. Тези доповідей. – Чернівецький національ-ний університет, 2014. – С.158-160. (Понад 200 учасн., 5 країн)
 3. Galyna Perun On solutions of stochastic boundary value problems // Матеріали X Міжнар.наук.конф. ім.В.Скоробогатька, 25-28 серпня 2015 р., Дрогобич, Україна/ ІПММ. – Л., 2015. – С. 124.
 4. Перун Г.М. Задача Коші для псевдо дифе-ренціального стохастичного рівняння з опера-тором Бесселя та неперервними збуреннями /Матеріали всеукраїнської наукової конфе-ренції Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці (11-13 червня 2012). – Чернівці: – С. 122.
 5. Перун Г.М. Про задачу Коші для псевдо диференціального стохастичного рівняння з пуассонівськими збуреннями /Матеріали 14 міжнародної наукової конференції ім. Кравчука М.П. (19-21 квітня 2012). – Київ «КПІ» Диференціальні та інтегральні рівняння. – С.340.
 6. Перун Г.М. Задача Коші для псевдо диференціального стохастичного рівняння /Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробагатька 19-23 вересня 2011. – Дрогобич, 2011. – С. 160.
 7. Перун Г.М. Двоточкова задача для стохастичного сингулярного параболічного рівняння /Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Т.Шевченка (8-10 червня 2011 р.). – К.: 2011. – С.134.
 8. Перун Г.М. Задача Коші для квазілінійного параболічного стохастичного рівняння з пуас-сонівськими збуреннями //Третя Міжнародна конференція молодих математиків з дифе-рентціальних рівнянь та їх застосування, присвячена Я.Лопатинському (3-6 листопада 2010 р., Львів). Тези: Донецьк. – С. 79.
 9. Перун Г.М. Про функцію Гріна двоточкової задачі для лінійного параболічного рівняння з неперервними збуреннями //Проблеми стій-кості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури: Тези міжнародної наукової конференції (17-21 жовтня 2010 року, Чернівці). – Чернівці: Видавництво «Золоті литаври», 2010. – С. 123-125.
 10. Перун Г.М. Задача Коші для квазілінійного стохастичного параболічного рівняння урівняння у L2m - просторі. /Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І. Нагнибіди. Тези доповідей. – Чернівці: Книга ХХІ, 2009. – С. 142-143.
 11. Перун Г.М. Лінійна стохастична В-параболічна задача з імпульсною дією // Дванадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, 15-17 травня 2008р., Київ: Тези доповідей. – К.: Задруга, 2008. – С. 308.
 12. Перун Г.М. Задача Коші для стохастичного параболічного рівняння з пуассонівськими збуреннями та імпульсною дією //Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я. Скоробагатька (24-28 вересня 2007 р., Дрогобич). – Львів: «Львівська політехніка». – С. 221.
 13. Перун Г.М. Задача Коші для стохастичних сингулярних параболічних рівнянь //International Conference “Problems of decision making under uncertainties (PDMU – 2007)”. May 21 – 25, 2007, Chernivtsi. Матеріали конференції – 2007. – С. 211 – 213.
 14. Перун Г.М. Функція Гріна задача Коші для стохастичного параболічного рівняння з неперервними збуреннями та імпульсною дією //Диференціальні рівняння та їх застосування: Міжнародна конференція 11-14 жовтня 2006 року /Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 126.
 15. Перун Г.М. Про існування розв’язку крайової задачі для квазілінійного стохастичного параболічного рівняння другого порядку з пуассонівськими збуреннями //Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування 8- 23 вересня /тези доповідей. – Ужгород: Україна, 2006. – С.81.
 16. Перун Г.М. Про зображення розв’язку задачі Коші і Діріхле для лінійного стохастичного параболічного рівняння ІІ-го порядку з неперервними збуреннями //International Сonference Modern Problems and new Trends in probability Theory, Abstract II. Institute of Mathematics of the National Academy of Seines of Ukraine. – Chernivtsi, (June 19-26, 2005). – P. 63.
 17. Перун Г.М. Перша крайова задача для лінійного стохастичного параболічного рівняння //Мiжнародна математична конференцiя iм. В.Я. Скоробогатька (27 вересня – 1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич). НУ Львівська політехніка. – Львiв, 2004.- С. 168.
 18. Перун Г.М. Однорідна крайова задача для лінійного стохастичного рівняння вищого порядку параболічного типу //Міжнародна конферецнія, присвячена 125-річчю від дня народження Ганса Гана (27 червня – 3 липня, Чернівці). Тези доповідей. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 85.
 19. Перун Г.М. Про зображення розв’язку задачі Коші Діріхле для лінійних параболічних рівнянь пуассонівсь-кими збуреннями. //Тези доп. Міжнар. Наук.конфер. „Шості Боголюбовські читання”. – Київ, ІМ НАН України, 2003. – С. 123.
 20. Перун Г.М. Про розв'язок неоднорідної крайової задачі Діріхле для лінійного стохастичного рівняння з неперервними збуреннями. //Тези доповідей III Всеукраїнської наукової конференції „Нелі-нійні проблеми аналізу". - Івано-Франківськ: Плай, 2003. - С. 85.
 21. Perun G.M. About the stability in mean square of the Cauchy problem solution for quazilimar parabolic equation with Wilner process //Матеріали конференції Г.Банаха у Львові 29-30 травня 2002. - С.256.
 22. Перун Г.М. Однорідна квазілінійна крайова задача типу Діріхле Неймана з непередвищеними збуреннями //Теорія еволюційних рівнянь. Тези доповідей. Міжнародна конференція "П'яті Боголю¬бовські читання” (22-24 травня, 2002р.) - Кам'янець-Подільський, 2002. – С. 132.
 23. Перун Г.М., Ясинський В.К. Існування парного моменту розв’язку задачі Коші для квазілінійного стохастичного параболічного рівняння // Міжнародна наукова конференція “Диференціально — функціональні рівняння та їх застосування”, присвячена 80-річчю з дня народження професора В.І. Фодчука (1936 — 1992), 28-30 вересня 2016 року. Матеріали конференції . - Чернівці, 2016. - С. 107-108
 24. Перун Г.М., Ясинський В.К. Існування функції Гріна багатоточкової задачі для напівдифузійного стохастичного параболічного рівняння з запізненням // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2016 р., Чернівці: матеріали конференції. – Чернівці, 2016. – С. 201-203
 25. Ясинський В.К., Перун Г.М. Існування функції Гріна стохастична – точкової задачі Коші для параболічного рівняння вищого порядку з напіввінерівськими збуреннями // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. - С. 128-130.
 26. Перун Г.М., Ясинський В.К. Про iснування розв’язкiв двох стохастичних параболiчних рiвнянь // Матеріали міжвузівського наукового семінару, присвяченого 100-річчю від дня народження професора Василя Павловича Рубаника (1917-1993) і 55-річчю кафедри прикладної математики та інформаційних технологій: матеріали семінару, 9-10 червня 2017 року, 2017. - С. 121-123
 27. Г. Перун В. Ясинський Задача Коші для параболічного рівняння з вінеровими збуреннями та відхиленням аргумента – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 91.
 28. Г. Перун, В. Ясинський Неперервно збурена задача Кошi для параболiчного рiвняння з запiзненням // “Сучасні проблеми диференціальних рівнянь та їх застосування” - Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана (Чернiвцi, 16–19 вересня 2020 року). - Чернівці, 2020. - С. 181 — 182.

 29. Перун Г.М., Ясинський В.К. Застосування методу ітерцій до розв’язання задачі Коші для стохастичного параболічного рівняння з запізненням // «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» - праці ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (ПІКТ – 2020), м. Чернівці, 28-31 жовт. 2020. Чернівці: Черн. Нац. ун-т, 2020. С.79.
 30. H.M. Perun, V.K. Yasynsky. A method of iterations of Cauchy problem solution for a stochastic parabolic equation with delay // International conference modern stochastics: theory and applications V ( June 1-4, 2021, Kyiv, Ukraine). - Kyiv, 2021. - P. 27-28.
Українські конференції

1. Перун Г.М., Ясинський В.К. Оцінка розв'язку задачі Коші для стохастичного параболічного рівняння з      запізненням. // Міжнародна наукова конференція, присвячена 75-річчю кафедри диференціальних          рівнянь та 85-річчю від дня народження Михайла Павловича Ленюка, 28-30 жовтня 2021 року,                Чернівці. - С. 127-128.

 

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

1. Ільчук В. Експоненціальна стійкість у середньому квадратичному розв’язку задачі Діріхле для двомірного рівняння теплопровідності. //Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 травня 2007 р.) Фізико-математичні науки. – Чернівці: Рута, 2007.– С. 389-390. (доц. Перун Г.М.)

2. Дубінська В. Створення та використання особистого сайту викладача. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Факультет математики та інформатики (22-23 квітня 2020 року). – С. 17-18/ (Науковий керівник – доц. Перун Г.М.)

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності