• diffeq@chnu.edu.ua
 • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
 1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Навчальна дисципліна «Вища математика» є основою для формування базових математичних знань для розв’язування практичних задач зі сфери професійної діяльності, умінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової діяльності.

 

 1. Мета навчальної дисципліни: формування базових математичних знань для розв’язування практичних задач зі сфери професійної діяльності, умінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової діяльності.

 

 1. Пререквізити.

Курс математики ЗЗСО.

 1. Результати навчання.

Набуття студентами знань з основних розділів вищої математики; оволодіння необхідним математичним апаратом; формування початкових умінь, що відповідають напряму фахової підготовки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: –   основні означення, теореми та правила;

 • основні математичні методи дослідження, аналізу та розв’язування прикладних задач;

вміти: –  самостійно опановувати та користуватися літературою з вищої     математики;

 • виконувати дії над векторами, матрицями, обчислювати визначники;
 • розв’язувати систем лінійних рівнянь;
 • досліджувати форму і властивості прямих та площин, кривих другого порядку;
 • знаходити границі функцій;
 • досліджувати функції за допомогою диференціального числення.

Компетентності, що будуть сформовані за результатами вивчення курсу:

Загальні компетентності:

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 13 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 

Нормативний̆ зміст підготовки здобувачів вищої̈ освіти, сформульований у термінах програмних результатів навчання

ПРН 1 Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною. Застосування фундаментальних і прикладних наук для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в телекомунікаційних та радіотехнічних системах.

ПРН 5 Вміння проводити розрахунки елементів телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення, згідно технічного завдання у відповідності до міжнародних стандартів, з використанням засобів автоматизації проектування, в т.ч. створених самостійно.

Тема 1. Множини. Матриці

Тема 2. Визначники

Тема 3. Системи лінійних рівнянь

Тема 4. Вектори

Тема 5. Пряма на площині

Тема 6. Площина у просторі

Тема 7. Пряма у просторі

Тема 8. Лінії другого порядку

Тема 9. Функції

Тема 10. Похідна функції однієї змінної

Тема 11. Диференціал функції однієї змінної

Тема 12. Дослідження функції за допомогою похідних

Лусте Ірина Петрівна

Лусте Ірина Петрівна

кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Вища математика (телекомунікації та радіотехніка)
 • Кількість кредитів 4
 • Тип Обов'язковий
 • Семестр 1
 • Рівень вищої освіти Бакалавр
 • Підсумковий контроль Екзамен