• diffeq@chnu.edu.ua
 • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
 1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Навчальна дисципліна «Вища математика» є основою для формування базових математичних знань для розв’язування практичних задач зі сфери професійної діяльності, умінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової діяльності.

 1. Мета навчальної дисципліни: формування базових математичних знань для розв’язування практичних задач зі сфери професійної діяльності, умінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової діяльності.

 

 1. Пререквізити.

 Курс математики ЗЗСО.

 

 1. Результати навчання: набуття студентами знань з основних розділів вищої математики; оволодіння необхідним математичним апаратом; формування початкових умінь, що відповідають напряму фахової підготовки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: –   основні означення, теореми та правила;

 • основні математичні методи дослідження, аналізу та розв’язування прикладних задач;

вміти: –  самостійно опановувати та користуватися літературою з вищої     математики;

 • виконувати дії над векторами, матрицями, обчислювати визначники;
 • розв’язувати систем лінійних рівнянь;
 • досліджувати форму і властивості прямих та площин, кривих другого порядку;
 • знаходити границі функцій;
 • досліджувати функції за допомогою диференціального числення.

Компетентності, що будуть сформовані за результатами вивчення курсу:

Загальні компетентності:

 

 К 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

К 22. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук.

 К 23. Здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в галузі

 

Нормативний̆ зміст підготовки здобувачів вищої̈ освіти, сформульований у термінах програмних результатів навчання

ПР 10. Знати основи психології, педагогіки, а також фундаментальних і прикладних наук (відповідно до спеціалізації) на рівні, необхідному для досягнення інших результатів навчання, передбачених цим стандартом та освітньою програмою

ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної діяльності.

 ПР 28. Уміти будувати відповідні математичні та комп’ютерні моделі для проектування і конструювання у машинобудуванні, або абстрактні – у освітній галузі, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння будови технічних об’єктів, взаємозв’язків між процесами та явищами

Тема 1. Множини. Матриці

Тема 2. Визначники

Тема 3. Системи лінійних рівнянь

Тема 4. Вектори

Тема 5. Пряма на площині

Тема 6. Площина у просторі

Тема 7. Пряма у просторі

Тема 8. Лінії другого порядку

Тема 9. Функції

Тема 10. Похідна функції однієї змінної

Тема 11. Диференціал функції однієї змінної

Тема 12. Дослідження функції за допомогою похідних

Лусте Ірина Петрівна

Лусте Ірина Петрівна

кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Вища математика (професійна освіта (машинобудування))
 • Кількість кредитів 4
 • Тип Обов'язковий
 • Семестр 1
 • Рівень вищої освіти Бакалавр
 • Підсумковий контроль Екзамен