• diffeq@chnu.edu.ua
 • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
 1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Навчальна дисципліна «Вища математика» є основою для формування базових математичних знань для розв’язування практичних задач зі сфери професійної діяльності, умінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової діяльності.

 1. Мета навчальної дисципліни: формування базових математичних знань для розв’язування практичних задач зі сфери професійної діяльності, умінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової діяльності.

 

 1. Пререквізити.

 Курс математики ЗЗСО.

 1. Результати навчання.

Набуття студентами знань з основних розділів вищої математики; оволодіння необхідним математичним апаратом; формування початкових умінь, що відповідають напряму фахової підготовки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: –   основні означення, теореми та правила;

 • основні математичні методи дослідження, аналізу та розв’язування прикладних задач;

вміти: –  самостійно опановувати та користуватися літературою з вищої     математики;

 • виконувати дії над векторами, матрицями, обчислювати визначники;
 • розв’язувати систем лінійних рівнянь;
 • досліджувати форму і властивості прямих та площин, кривих другого порядку;
 • знаходити границі функцій;
 • досліджувати функції за допомогою диференціального числення.

Компетентності, що будуть сформовані за результатами вивчення курсу:

Загальні компетентності:

КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

КЗ 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

КФ 2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

КФ 10. Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

Нормативний̆ зміст підготовки здобувачів вищої̈ освіти, сформульований у термінах програмних результатів навчання

ПРН 3. Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності.

ПРН 12. Розробляти моделі загроз та порушника.

Тема 1. Множини. Матриці

Тема 2. Визначники

Тема 3. Системи лінійних рівнянь

Тема 4. Вектори

Тема 5. Пряма на площині

Тема 6. Площина у просторі

Тема 7. Пряма у просторі

Тема 8. Лінії другого порядку

Тема 9. Функції

Тема 10. Похідна функції однієї змінної

Тема 11. Диференціал функції однієї змінної

Тема 12. Дослідження функції за допомогою похідних

Лусте Ірина Петрівна

Лусте Ірина Петрівна

кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Вища математика (кібербезпека)
 • Кількість кредитів 4
 • Тип Обов'язковий
 • Семестр 1
 • Рівень вищої освіти Бакалавр
 • Підсумковий контроль Екзамен