• diffeq@chnu.edu.ua
 • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
 1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Навчальна дисципліна «Вища математика» є основою для формування базових математичних знань для розв’язування практичних задач зі сфери професійної діяльності, умінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової діяльності.

 

 1. Мета навчальної дисципліни:

Мета: формування базових математичних знань для розв’язування практичних задач зі сфери професійної діяльності, умінь аналітичного мислення та математичного формулювання прикладних задач з орієнтацією на проблеми фахової діяльності.

 

 1. Пререквізити.

Аналітична геометрія, лінійна алгебра та початки аналізу.

 

 1. Результати навчання: набуття студентами знань з основних розділів вищої математики; оволодіння необхідним математичним апаратом; формування початкових умінь, що відповідають напряму фахової підготовки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: –   основні означення, теореми та правила;

 • основні математичні методи дослідження, аналізу та розв’язування прикладних задач;

вміти: –  самостійно опановувати та користуватися літературою з вищої     математики;

 • застосовувати визначений інтеграл до геометричних та фізичних задач;
 • досліджувати числові та степеневі ряди;
 • розв’язувати диференціальні рівняння першого та вищого порядків;
 • досліджувати на екстремум функцію багатьох змінних;
 • знаходити невизначений інтеграл різними методами.

Компетентності, що будуть сформовані за результатами вивчення курсу:

Загальні компетентності:

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК8. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК1. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків, відповідно до вимог стандарту базової середньої освіти

ФК6. Здатність здійснювати виховання на уроках і в позакласній роботі, виконувати педагогічний супровід процесів соціалізації учнів та формування їхньої культури.

ПК2. Здатність до графічного та вербального опису проекту, застосовування знань сучасної техніки та технології, графічної грамотності, практичних умінь і навичок оформлення проектноконструкторської документації під час розробки та виготовлення виробів

ПК5. Здатність до організації творчої проектно-технічної діяльності і моделювання..

Нормативний̆ зміст підготовки здобувачів вищої̈ освіти, сформульований у термінах програмних результатів навчання

ПРН6. Знає теоретичні основи графічної підготовки, загальні правила оформлення креслень, проектно-конструкторської документації, технічного конструювання та моделювання.

ПРН9. Знає основи організації творчої проектно-конструкторської діяльності і моделювання.

ПРН10. Знає сучасні педагогічні методики й освітні технології для забезпечення якості навчально-виховного процесу з трудового навчання та навчання кресленню в загальноосвітніх навчальних закладах.

ПРН17. Уміє застосовувати закони науки і техніки у процесі виробничої діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах.

 ПРН18. Уміє виконувати ескізне проектування, креслення деталей та складальних одиниць, розробляти технологічну послідовність виготовлення виробу, оформляти та презентувати їх портфоліо.

ПРН27. Здатний відповідально управляти комплексними діями і проектами учнів, які спонукають їх до самостійного прийняття рішень, подолання труднощів, прояву поваги до інтелектуальної праці та її результатів.

ПРНк31. Здійснювати пошук з різних джерел потрібної інформації, її оброблення, аналізу і узагальнення використовуючи сучасні інформаційні та комунікаційних технології

Тема 1. Функції декількох змінних

Тема 2. Екстремум функції декількох змінних

Тема 3. Невизначений інтеграл

Тема 4. Визначений інтеграл

Тема 5. Числові ряди

Тема 6. Степеневі ряди

Тема 7. Подвійні інтеграли

Тема 8. Криволінійні інтеграли

Тема 9. Диференціальні рівняння першого порядку

Тема 10. Лінійні диференціальні рівняння другого порядкузі сталими коефіцієнтами

Лусте Ірина Петрівна

Лусте Ірина Петрівна

кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Вища математика (ч.2)
 • Кількість кредитів 4
 • Тип Обов'язковий
 • Семестр 2
 • Рівень вищої освіти Бакалавр
 • Підсумковий контроль Екзамен