Перейти до основного вмісту
Спеціальні розділи вищої математики
 • Кількість кредитів 3
 • Тип Обов'язковий
 • Семестр 3
 • Рівень вищої освіти Бакалавр
 • Підсумковий контроль Залік
 1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Засвоєння методів теорії  імовірностей допомагає розв’язувати серйозні прикладні задачі в будь-якій галузі науки. Методи теорії імовірностей і математичної статистики мають багато застосувань в теорії графів, випадкових графів, веб-графів та інших складних мережах. Вивчення курсу ‘Теорія імовірностей та математична статистика’ формує вміння знаходити в різних джерелах інформацію, необхідну для  розв’язання математичних задач, представляти її в зрозумілій формі, приймати рішення в умовах неповної або надлишкової інформації, а також вміння обробляти та аналізувати одержану інформацію.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета: формування у студентів базових математичних знань для вирішення завдань у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання задач, що виникають у процесі управління; вивчення основ теорії ймовірностей як математичної науки, що вивчає закономірності випадкових явищ.

 

 1. Пререквізити

Для засвоєння курсу «Теорія імовірностей та математична статистика» необхідні знання з дисципліни «Вища математика».

 1. Результати навчання:

Завдання: набуття студентами знань з основних розділів вищої математики, доведення основних теорем, формування початкових умінь.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:          – основні категорії, метод і теоретичні основи математичної статистики;

 • ряди розподілу та їх характеристики;
 • критерії перевірки статистичних гіпотез;

вміти:          –   застосовувати основні математичні методи статистичного дослідження та аналізу;

 • аналізувати вибіркові спостереження;
 • обчислювати числові характеристики дискретних та інтервальних статистичних розподілів;
 • перевіряти статистичні гіпотези за допомогою статистичних критеріїв.

Компетентності, що будуть сформовані за результатами вивчення курсу:

Загальні компетентності

КЗ 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

КЗ 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

КФ 2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки. КФ 3. Здатність до використання програмних та програмноапаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційнотелекомунікаційних (автоматизованих) системах.

Нормативний̆ зміст підготовки здобувачів вищої̈ освіти, сформульований у термінах програмних результатів навчання

ПРН 4. Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення.

ПРН 12. Розробляти моделі загроз та порушника.

ПРН 14. Вирішувати завдання захисту програм та інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах програмно-апаратними засобами та давати оцінку результативності якості прийнятих рішень .

ПРН 22. Вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно встановленої політики інформаційної і/або кібербезпеки.

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності