• diffeq@chnu.edu.ua
  • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).
Нормативна навчальна дисципліна, яка
розширює знання студентів при
вивченні офісних пак етів Microsoft Office

2.Мета навчальної дисципліни: формування компетенцій, необхідних вчителю для викладання початкового курсу інформатики як окремого предмета, так і для застосування обчислювальної техніки в ході підготовки та проведення навчальних занять і позакласної роботи в школі. Основними завданнями вивчення дисципліни є:
Методичні:
- ознайомлення з методикою використання інформаційних технологій у школі;
- методичною системою навчання інформатики в початкових класах;
- формування навичок організації навчального процес з використанням комп’ютерної техніки.
Пізнавальні:
- ознайомлення з методологічними і теоретичними основами методики навчання інформатики;
- основами використання сучасних інформаційних технологій в освіті та інших галузях діяльності людини;
- ознайомлення з основами алгоритмізації та програмування; формування когнітивної бази про мережі, мережу Інтернет, веб-сторінки;
- формування вмінь організації проектної діяльності.
Практичні:
- формування практичних умінь роботи з сучасною комп’ютерною технікою, що використовується під час організації навчально-виховного процесу в школі;
- з сучасними технологіями отримання та передачі інформації, використання їх у ході підготовки до навчальних занять;
- формування вмінь організовувати навчальний процес з інформатики в початкових класах, розв’язувати методичні завдання.
Виховні:
- ознайомлення з методикою організації позакласних заходів у початкових класах, методикою формування у молодших школярів правильного ставлення до обчислювальної техніки і правил безпеки в Інтернеті.
3. Пререквізити.
Шкільн ий курс інфор матики, вступ до спеціальності,
програмування
4. Результати навчання:
Студент повинен знати
Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, спеціалізовані програмні засоби комп’ютерної математики та інтернет-ресурси у професійній діяльності та пошуку наукової інформації для самоосвіти, зокрема іноземною мовою.
Студент повинен вміти
Демонструвати вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами інформаційних технологій. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, спеціалізовані програмні засоби комп’ютерної математики та інтернет-ресурси у професійній діяльності та пошуку наукової інформації для самоосвіти, зокрема іноземною мовою.

Тема 1. Основи роботи з Windows

Тема 2. Загальні відомості текстового редактора. Редагування тексту в документах Word.

Тема 3. Створення таблиць та оброблення табличних даних.

Тема 4. Створення автоматичного змісту. Створення змісту з використанням вбудованих стилів заголовків.

Тема 5.  Загальні відомості та можливості PowerPoint. Дії над слайдами та їхнє форматування. Перегляд слайдів. Настройка презентації.

Тема 6. Загальні відомості та структура вікна програми Excel. Робота з аркушами та книгами.

Тема 7. Введення та редагування формул табличного процесора. Використання посилань на комірки.

Тема 8. Загальні відомості про Access. Проектування бази даних. Робота з обкатами бази даних.

Тема 9. Особливості роботи з текстовими та графічними об’єктами в Publisher. Введення та редагування об’єктів. Збереження та друк публікації.

Тема 10. Мова HTML. Команди мови HTML. Оформлення тексту в HTML документі.

 

Блажевський Степан Георгійович

Блажевський Степан Георгійович

кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Основи інформ аційних технологій (Середня освіта (Інформатика))
  • Кількість кредитів 4
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 3
  • Рівень вищої освіти Бакалавр
  • Підсумковий контроль Залік