• diffeq@chnu.edu.ua
  • 58008, м. Чернівці, вул. Університетська, 28
  1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).

Нормативна навчальна дисципліна, яка допомагає досліджувати фізичні, природничі процеси з допомогою диференціальних рівнянь.

  1. Мета навчальної дисципліни: полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основними принципами побудови математичних моделей природничих та фізичних процесів, що приводять до звичайних диференціальних рівнянь або ж до рівнянь з частинними похідними.
  2. Пререквізити. Шкільний курс математики, аналітична геометрія та лінійна алгебра, математичний аналіз, теорія міри та інтеграла, функціональний аналіз, диференціальні рівняння, рівняння з частинними похідними.
  3. Результати навчання: студент повинен вміти будувати математичні моделі соціальних та природничих процесів, що приводять до диференціальних рівнянь та систем диференціальних рівнянь і опанувати основні методи інтегрування диференціальних рівнянь та систем диференціальних рівнянь.

 

Компетентності, що будуть сформовані за результатами вивчення курсу:

Загальні компетентності:

ЗК-7. Здатність критично оцінювати й переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну діяльність.

ЗК-8. Здатність спілкуватися державною мовою усно та письмово.

ЗК-11. Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з цілей і ситуації спілкування.

ЗК-12. Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням соціальних і етичних цінностей та правових норм.

ЗК-13. Здатність усвідомлювати й враховувати соціокультурні розбіжності в професійній діяльності, проявляти толерантність до різних культур.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ФК-11. Володіння дидактичними знаннями процесів і методів викладання та навчання математики.

Нормативний̆ зміст підготовки здобувачів вищої̈ освіти, сформульований у термінах програмних результатів навчання

ПРН-З-5. Володіти знаннями грамотної побудови комунікації в освітньому і науковому процесі, відбору вихідних даних дослідження, складання списку використаних джерел, опису наукових результатів.

ПРН-З-6. Володіти методикою викладання математичних дисциплін у закладах середньої та вищої освіти.

ПРН-З-7. Володіти основами правових та етичних відносин і основами психологічних особливостей поведінки.

ПРН-У-13. Дотримуватися норм етичної поведінки стосовно інших людей, адаптуватися та комунікувати

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: формулювання основних означень, понять, теорем, та їх доведення в межах для рівнянь першого та вищих порядків, систем диференціальних, основні методи диференціальних рівнянь та рівнянь першого порядку з частинними похідними;

вміти: складати простіші математичні моделі соціальних та природничих процесів, що приводять до диференціальних рівнянь та систем  диференціальних рівнянь та знаходити розв’язки поставлених задач.

Тема 1. Поняття моделі. Математичне моделювання.

Тема 2. Математична постановка задачі. Модель Мальтуса.

Тема 3. Математичні моделі, що приводять до звичайних диференціальних рівнянь.

Тема 4. Математичні моделі, що побудовані за основними законами збереження енергії, маси, імпульсу.

Тема 5. Математичні моделі, що приводять до рівнянь з частинними похідними.

Тема 6. Математична модель, що приводять до рівняння теплопровідності

Блажевський Степан Георгійович

Блажевський Степан Георгійович

кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Диференціальні моделі соціальних та природничих процесів
  • Кількість кредитів 4
  • Тип Обов'язковий
  • Семестр 9
  • Рівень вищої освіти Магістр
  • Підсумковий контроль Залік